Rätt patient på rätt plats i vården med hjälp av SÄS omsorgskoordinatorer

2016-04-08 Hösten 2015 gick SÄS omsorgskoordinatorer för första gången ut i tjänst på akutmottagningen i Borås. Deras arbete är att identifiera återkommande patienter som har ett annat omsorgsbehov än det som sjukhuset huvudsakligen ansvarar för. På så vis kan de hjälpa dem att komma vidare i sina vårdärenden. Målet är att bidra till ett ökat välmående för patienterna, en bättre sammanhållen vårdkedja och att avlasta sjukhusets akutmottagning och vårdavdelningar.

– Vi är en resurs som bidrar till att rätt patient hamnar på rätt plats i vårdkedjan och inte faller mellan stolarna. På så vis kan varje vårdgivare arbeta så effektivt som möjligt samtidigt som patienten får hjälp utifrån sina individuella vård- och omsorgsbehov, säger omsorgskoordinator Markus Johansson.

Särskilt fokus på två patientgrupper

Omsorgskoordinatorerna arbetar främst gentemot två grupper. Den ena är sköra och sjuka äldre med ett vård- och omsorgsbehov som kräver insatser från hemtjänst eller primärvård. Genom samverkan med de olika vårdnivåerna samordnar omsorgskoordinatorerna de olika insatserna så att patienterna får sitt behov av hjälp tillfredsställt efter att de lämnat akutmottagningen.

Den andra patientgruppen utgörs av de så kallade mångbesökarna. Denna grupp representeras av patienter som inte är nöjda med den vård de tidigare har fått eller inte vet vilken vårdgivare som de ska vända sig till, vilket gör att de återkommer till akutmottagningen. Omsorgskoordinatorerna arbetar med att hjälpa denna patientgrupp att identifiera vilka problem de har i sina vårdärenden och utifrån det ge råd och hänvisa dem till rätt vårdnivå.

– Det handlar inte om att avvisa någon utan om att, när patienten utretts på akutmottagningen och bedömts kunna åka hem, erbjuda vår hjälp innan dess att de lämnar sjukhuset, säger omsorgskoordinator Åsa Falchenberg. I grunden handlar vårt arbete om att vara ta reda på varför patienterna återkommer till akutmottagningen för att därigenom kunna se det verkliga vård- och omsorgsbehovet och hjälpa och vägleda dem utifrån det.

Samverkan en viktig nyckel

Arbetet möjliggörs genom en överenskommen samverkan med Borås Stad och primärvården. Omsorgskoordinatorerna kan ta direktkontakt med kommunens biståndshandläggare och patientens vårdcentral för att  se till att de tar vid efter att patienten lämnat akutmottagningen. På så vis kan andelen patienter som behöver läggas in i väntan på vårdplanering minska, vilket avlastar sjukhusets vårdavdelningar.

– Tack vare samverkan kan vi ofta se till att patienten får komma hem och få hjälp på rätt plats i vårdkedjan redan samma dag som de sökt sig till akutmottagningen, säger Markus Johansson. Vi arbetar alltid med patienten i fokus och för deras bästa. Det innebär också att vi aldrig skulle medverka till att patienter som vi ínte bedömer klarar sig hemma skickas hem.

Arbetet innebär också att försöka identifiera de behov som behöver tillfredsställas på annat vis än inom de olika vårdnivåerna. I praktiken kan det till exempel innebära att omsorgskoordinatorerna stöttar anhöriga och erbjuder patienten kontakt med eller ger information om olika föreningar som riktar sig till exempelvis ensamma äldre, människor med missbruksproblem eller psykisk ohälsa.

Siktar mot utökad kapacitet

De två omsorgskoordinatorer är idag verksamma 50 procent vardera men hoppas att kunna utvidga satsningen genom att knyta an fler sjuksköterskor från akutmottagningen som önskar ägna en del av sin tjänst till att koordinera patienterna utifrån sitt omsorgsbehov. Det finns även planer på att utveckla omsorgskoordinatorernas kapacitet genom utökat samarbete mellan de olika vårdnivåerna och över sjukhusets klinikgränser.

– Vi hoppas i framtiden kunna nå kommunens biståndshandläggare även på kvällar och helger för att på så sätt ytterligare minska behovet av att lägga in patienter för vårdplanering. Vi önskar också snabbt kunna koppla in till exempel sjukhusets dietister eller arbetsterapeuter för att redan på akutmottagningen kunna åtgärda vissa omsorgsbehov, säger Åsa Falchenberg.

Text Frida Johansson, informationsenheten


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46