Michael Stofkoper – infektionsläkaren som utvecklat SÄS infektionsscreening och sepsislarm

Ett nyskapande och gränsöverskridande arbete som har gett mycket goda resultat i form av ett snabbt omhändertagande av patienten, kortare medelvårdtider och som med god sannolikhet bidrar till att rädda liv. För det tilldelades infektionsläkaren Michael Stofkoper kvalitetspriset på årets forsknings- och kvalitetsdagar.

Grattis till vinsten! Beskriv bakgrunden till ditt arbete.

Bedömningen av patienter med svår sepsis är ofta svår. Inte sällan missas diagnosen, eller så kommer den för sent. Det ökar risken för att ett eller flera organ skadas. I värsta fall dör patienten.

Därför har jag och mina kollegor arbetat fram en tydligare struktur för vem som gör vad och när för att patienten snabbt ska diagnostiseras och få behandling. Målet är att fler patienter med svår sepsis ska få antibiotika inom en timma från diagnos. Det är avgörande för sjukdomsförloppet och behovet av vårdtid.

Vad innebär infektionsscreening och sepsislarm i praktiken?

Infektionsscreeningen ska utföras på alla patienter där allvarlig infektion kan misstänkas. I steg ett utreds ett visst antal parametrar som indikerar om det kan röra sig om svår sepsis eller inte. Finns risken fortsätter utredning med hjälp av blodprover, enligt det andra steget i screeningen. Bedöms patienten ha svår sepsis utlöser man sepsislarmet

Sepsislarmet är en strukturerad handlingsplan som beskriver och strukturerar upp vårdplanen för patienten. Den viktigaste delen är att snabbt behandla med antibiotika. 

Arbetet har gett flera goda resultat. Ge exempel på några!

På hela sjukhuset har vi har lyckats öka andelen patienter med svår sepsis som får antibiotika inom en timma från 25 till 45 procent. Ser vi enbart till patienterna på akuten kom vi upp i 58 procent. Det långsiktiga målet är att 90 procent ska få antibiotika inom 60 minuter.

En förmodad konsekvens av det är att vi har lyckats minska vårdtiden på IVA. I snitt från 167 till 95 timmar per patient och totalt från 4176 timmar till 2137 under en fyramånadersperiod, före respektive efter införandet av sepsislarm. Det är en vinst både för våra patienter och för oss på sjukhuset – det är jag väldigt glad över!  

Hur går arbetet vidare?

Jag och mina kollegor fortsätter arbetet i sepsisprocessen. Utbildningsinsatser om infektionsscreening och sepsislarm och att se över arbetssättet med standardvårdplanen för sepsispatienter är två exempel på vad vi ska ta oss för.


Senast uppdaterad: 2017-12-14 13:17