Erik Odhagen – öronläkare som bidragit till bättre vård vid tonsilloperationer

Erik Odhagen

Kvalitetsregister behöver inte vara onödigt skrivbordsarbete utan kan - rätt använda - förbättra vården. Det visar öron- näsa- och halsläkaren Erik Odhagen i en forskningsstudie.

Hösten 2017 fick Erik Odhagen forskningspriset vid SÄS forsknings- och kvalitetsdagar för studien. Ämnet är operation av tonsillerna (halsmandlar) som kan göras med olika metoder, med olika risk för bland annat blödning efteråt.

Beskriv kort din forskning och just denna studie.

Jag forskar parallellt med mitt arbete som öronläkare och ämnet är olika perspektiv av halsmandeloperation. Den kan utföras på två olika sätt: tonsillektomi (när man tar bort hela halsmandlarna) och tonsillotomi (när man tar bort en del av dem). Detta är vanliga operationer som har två huvudsakliga orsaker.

Små barn (3-6 år) opereras i huvudsak då de har problem med snarkning och störd nattsömn. I tonåren och medelåldern är den vanligaste orsaken återkommande halsinfektioner. Operation är en effektiv behandling men har också kända komplikationer där blödning efteråt är den mest allvarliga.

Den delstudie som jag presenterade vid forsknings- och kvalitetsdagarna handlar om hur man kan använda den samlade statistiken i ett kvalitetsregister för jämförelser, uppföljning och för att identifiera förbättringsområden.

Siffrorna på antalet återinläggningar på grund av blödning efter tonsilloperationer varierar stort mellan kliniker i Sverige. Jag ville se om det gick att minska förekomsten av blödningar genom ett strukturerat kvalitetsförbättringsprojekt.

Hur gjordes studien och vad blev resultatet?

Sex kliniker med höga nivåer av blödning efter tonsillektomi ingick i en förbättringsprojekt under knappt ett år. Det innehöll olika delar som uppdatering av kunskapsläget, granskning av de egna registerdata och en handlingsplan.

Resultaten före och efter jämfördes och vi hade också en jämförande grupp kliniker. Genom att använda ett kvalitetsregister som del av ett strukturerat förbättringsprojekt förändrades klinisk praxis och blödningarna efter tonsillektomi minskade signifikant hos de deltagande klinikerna. SÄS som tidigare låg över
riksgenomsnittet vad gäller blödningar är nu nere på "normalnivå".

Vad hoppas du att detta ska leda till?

Studien visar att vi genom detta projekt har minskat återinläggning på grund av blödning med cirka sex patienter per 100 utförda operationer. Detta är en vinst för sjukvården men framförallt för patienterna.

Blödning efter halsmandeloperation kan vara en otrevlig och inte minst farlig händelse hos de mindre barnen. All kirurgisk behandling innebär risk för komplikationer, men det är uppmuntrande att man kan minska den risken med ett strukturerat förbättringsarbete.

Hur går arbetet vidare?

Jag fortsätter att forska parallellt med mitt arbete som läkare. Jag trivs bra med att dela min tid mellan kliniskt arbete och forskning. Min forskning syftar så småningom till en doktorsavhandling med fokus på halsmandeloperationer och dess komplikationer.

Senast uppdaterad: 2018-01-30 17:03