Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildningsvårdavdelning (UVA)

Våra utbildningsvårdavdelningar (UVA) drivs i samarbete med Högskolan i Borås. Där ges verksamhetsförlagd utbildning(VFU) till sjuksköterskestudenter. 

Rehab-UVA ligger på Rehabmedicinsk avdelning. Sjuksköterskestudenter i termin 6 gör sin kliniska slutexamination här. Även elever från gymnasiala omvårdnadsprogrammet kan gör sin APL(arbetsplats förlagt lärande) här.

Redan från första dagen tilldelas studenten som går i termin 6 egna patienter, första dagen en patient och därefter två till tre. Studenten förväntas planera, utföra, utvärdera, dokumentera och reflektera kring patientens omvårdnad. Det ges regelbundet tillfälle för reflektion med fokus på studentens upplevelser och erfarenheter i vårdandet. Under de sista fem dagarna görs en examination av studentens kliniska kompetens. Verktyget för denna examination är ett instrument. Både student och handledare gör en bedömning av studentens prestationer. Dessa dokumenteras i en dagbok som är underlag vid det avslutande examinationssamtalet där även den kliniska adjunkten är med.

En tillåtande miljö eftersträvas på UVA där alla frågor kan och får ställas. Handledaren ger kontinuerlig feedback till studenten som uppmuntras till eftertanke och reflektion.

Studenterna arbetar tillsammans med andra studenter, tränar sig i kommunikation och arbetsfördelning samt ser varandra som resurser. Målsättningen är att studenten upplever UVA som om det är deras ”egen” avdelning. Studenter utrycker ofta att det är en bra avdelning att göra sista praktiken på att det ger en trygghet i den kommande yrkesrollen.

Psykiatri-UVA innefattar två avdelningar på Vuxenpsykiatrisk klinik, Psykiatriavdelning 1/UVA och Psykiatriavdelning 3/UVA. Avdelningarna har tillsammans 30 vårdplatser och den huvudsakliga inriktningen är akut vård för patienter med förstämningssjukdomar.

På avdelningarna arbetar specialistsjuksköterskor, allmänsjuksköterskor och mentalskötare tillsammans med överläkare samt AT-läkare. Till avdelningarna är också sjukgymnast, psykolog, arbetsterapeut och socionom knutna.

Totalt 48 sjuksköterskestuderande i termin fyra har sju veckors verksamhetsförlagd utbildning med integrerad teori i form av föreläsningar och seminarier som leds tillsammans med klinisk adjunkt, klinisk lektor och huvudhandledare. På avdelningarna samarbetar studenterna i team för att tillgodose grundläggande behov hos patienterna, dvs. medicinsk vård och behandling samt specifik psykiatrisk omvårdnad.

Teamet har det övergripande ansvaret för patienternas vård och stöd ges av erfarna yrkesspecifika bashandledare. Under UVA-placeringen, som föregås av en veckas föreläsningar på Högskolan i Borås, ger studenterna tillfälle att utöva och utveckla sin egen yrkesroll och ger även inblick i andra yrkesgruppers kunskapsområden. Bashandledarna reflekterar med studenterna och ger kontinuerlig feedback. Reflektionens tillämpning sker dels i mötet med patienten och dels i handledning vid sammanflätningen av teori med vårdpraxis. 

Ortoped-UVA finns i team 1 på Ortopedavdelning E51. Ortoped-UVA har 8 vårdplatser för patienter med en ortopedisk diagnos. På avdelningen arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare. Även sjukgymnast och arbetsterapeut är knutna till avdelningen.

Studenten som går sista terminen gör tio dagars verksamhetsförlagd utbildning. Redan från första dagen tilldelas studenten egna patienter, första dagen en patient och därefter två till tre. Studenten förväntas planera, utföra, utvärdera, dokumentera och reflektera kring patientens omvårdnad. Det ges regelbundet tillfälle för reflektion med fokus på studentens upplevelser och erfarenheter i vårdandet.

Under de sista fem dagarna görs en examination av studentens kliniska kompetens. Verktyget för denna examination är ett instrument. Både student och handledare gör en bedömning av studentens prestationer. Dessa dokumenteras i en dagbok som är underlag vid det avslutande examinationssamtalet där även den kliniska adjunkten är med.

En tillåtande miljö eftersträvas på UVA där alla frågor kan och får ställas. Handledaren ger kontinuerlig feedback till studenten som uppmuntras till eftertanke och reflektion.

Studenterna arbetar tillsammans med andra studenter, tränar sig i kommunikation och arbetsfördelning samt ser varandra som resurser. Målsättningen är att studenten upplever UVA som om det är deras ”egen” avdelning. Studenter utrycker ofta att det är en bra avdelning att gör sista praktiken på att det ger en trygghet i den kommande yrkesrollen.

Medicinavdelning 4/UVA, (M4/UVA) är en utbildningsvårdavdelning med inriktning mot njursjukvård, gastroenterologi och allmän medicin. Sjuksköterskestudenter gör sin verksamhetsförlagda utbildning i termin två eller fyra här.

Studenterna är knutna till en patientgrupp med tillhörande vårdteam som består av sjuksköterska, undersköterska och en till två studenter på olika nivåer. Under termin två ligger fokus på grundläggande omvårdnad. Under termin fyra sker en successiv progression i utveckling av kunskaper och förmågor som leder till att de i slutet av praktikperioden kan ta ansvar för hela omvårdnadsprocessen för en eller flera patienter. Studenten handleds av tjänstgörande sjuksköterska och undersköterska i teamet men det finns en utsedd handledare med övergripande bedömningsansvar. Under några veckor handleds studenterna i par.

På M4/UVA använder man sig av varierande metoder för studenternas lärande. Reflektion genomsyrar handledningen i form av reflekterande dagboksblad, individuell reflektion och gruppreflektion. Seminarier utifrån patientberättelser där studenten övas att göra en vårdplan samt att dokumentera denna är en annan metod. Studenterna erbjuds också utbildningar och studiebesök. Studenter uttrycker ofta att det känns att detta är en rutinerad avdelning när det gäller att ta hand om praktikanter.

Patrice Anderberg

Huvudhandledare rehab-UVA
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Monika Ekeberg

Huvudhandledare psykiatri-UVA
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Mattias Reimer

Huvudhandledare ortoped-UVA
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Linda Bergstrand

Huvudhandledare medicinavdelning 4/UVA
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-02-17 10:58