Ansvarsfördelning

Kunskap om hygieniska rutiner är en förutsättning för att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner.

Vårdmiljöer är särskilt känsliga för spridning av mikroorganismer, då vårdtagarna är mottagliga, på grund av ett nedsatt immunförsvar, eller ändringar i den normala bakteriefloran vid antibiotikabehandling.

Vårdrutinerna vänder sig till samtlig personal inom kommunal vård och omsorg. De är utformade för att kunna tillämpas i särskilda boenden och inom hemsjukvård/hemtjänst. Däremot beskrivs inte det tekniska genomförandet av varje moment i respektive kapitel. För detta hänvisas i första hand till Handbok för hälso- och sjukvård och/eller lokala anvisningar.

För att möjliggöra funktionella och enhetliga vårdhygieniska rutiner i NU-sjukvården, Södra Bohuslän, Södra Älvsborg, har synpunkter hämtats från medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), vårdhygien, Infektionshygien och andra specialistfunktioner.

Kompendiet har sammanställts av hygiensjuksköterskor för den kommunala hälso- och sjukvården inom Västra Götaland och gäller från november 2003. (Kompendiet revideras regelbundet.)

Mål

Målsättningen med kompendiet är att förhindra uppkomsten av vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning.

Ansvar

Vårdgivaren har enligt Hälso- och sjukvårdslagen ansvar för:
"att bedriva en god och säker vård med en god hygienisk standard
  enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10 ”Basal hygien inom
  hälso- och  sjukvården m.m”

Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen (MAS) har ansvar för att:

 • rutiner och riktlinjer finns upprättade enligt gällande lagstiftning,
 • bevaka förekomsten av vårdrelaterade infektioner,
 • ge information till verksamheten,
 • uppföljning sker av tillämpningen avseende gällande rutiner och riktlinjer.

Sjuksköterska har ansvar för att:

 • bedöma och förebygga risk för smittspridning,
 • informera personal och enhetschefer/arbetsledare om lämplig arbetsmetod i olika situationer,
 • handleda personal,
 • rapportera avvikelser,
 • meddela MAS och enhetschef vid misstanke om pågående smittspridning,  till exempel influensa eller magsjuka,
 • meddela MAS vid förekomst av till exempel multiresistenta bakterier (MRB), blodburen smitta eller smittsam tuberkulos.

Enhetschef/arbetsledare har ansvar för att:

 • vara väl förtrogen med vårdhygieniska rutiner och riktlinjer,
 • rutiner och riktlinjer finns tillgänglig för all personal,
 • samtlig personal vid introduktion får kunskap om gällande rutiner och riktlinjer,
 • regelbunden utbildning och information sker,
 • arbetsrutiner anpassas enligt vårdhygieniska rutiner i samråd med sjuksköterska/arbetsterapeut och/eller MAS/MAR.

Vårdpersonal har ansvar för att:

 • inhämta vårdhygienisk kunskap,
 • vara väl förtrogen med och tillämpa gällande vårdhygieniska rutiner och riktlinjer,
 • rapportera misstänkt smittspridning till sjuksköterska/enhetschef.

MAS/enhetschef/sjuksköterska håller hygiensjuksköterskan underrättad vid behov.        

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46