9. Skötsel av luftvägar

Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas. Använd visir alternativt skyddsglasögon eller munskydd vid behov.

Rensugning av luftvägar

 • sugkatetern är alltid engångs
 • samma sugkateter får inte användas vid sugning i övre respektive nedre luftvägarna
 • efter avslutad sugning, samla ihop sugkatetern i handen, vräng handsken över och släng. Sug igenom slangen med kranvatten
 • sugflaskan rengörs vid tömning. Finns tillgång till disk- eller spoldesinfektor desinfekteras flaskan i samband med rengöring. I hemmet rengörs sugflaskan efter att ha tömts och sköljts ur om möjligt i diskmaskin. I annat fall diskas den för hand med separat diskborste. Alternativt kan engångssugpåse användas
 • sugflaska ska alltid rengöras och desinfekteras före användning till ny vårdtagare
 • sugslang byts enligt tillverkarens rekommendation. Den gamla slangen kasseras

Vid syrgasbehandling skall följande beaktas

 • vid ihopkoppling och manipulationer finns det risk att förorena vatten och system
 • befuktning av syrgas görs på ordination, till detta får inte kranvatten användas. Sterilt vatten som används för befuktning skall bytas varje dygn. Det finns även engångsflaskor fyllda med sterilt vatten
 • fuktflaska rengörs och desinfekteras dagligen. Fuktflaskan förvaras torrt när den inte används
 • metalldelar torkas av med alkoholbaserat desinfektionsmedel
 • mask eller grimma byts minst en gång per vecka
 • när oxygenkoncentrator används behövs inte befuktning

Utrustning för inhalationsbehandling och understödjande av lungfunktion

Följ givna instruktioner från den som har ordinerat behandlingen, samt tillverkarens anvisningar.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46