8. Skötsel av infartsvägar

Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas Varje kvarliggande kateter i blodbanan utgör en möjlig inkörsport för mikroorganismer som kan ge upphov till infektioner. Se bild nedan. Därför skall en sådan kateter ligga så kort tid som möjligt. Huddesinfektionen är en viktig faktor för att förhindra kateterrelaterad infektion.

Möjliga infartsvägar för mikroorganismer

A - Huden runt insticksstället
Mikroorganismer från huden runt insticksstället kan vandra  (se bild nedan)
längs kateterns utsida (vanligast) och ge upphov till lokal
infektion och/eller infektion i blodbanan.

B - Kontaminerade kopplingar och infartsvägar

Mikroorganismer från vårdtagarens hud och/eller personalens händer kan
förorena kopplingar och kranar. Dessa mikroorganismer kan sedan vandra
längs kateterns insida och spridas till blodet.

C - Kontaminerade infusionslösningar
Mindre vanligt men dock möjligt är att infusioner kan förorenas vid beredning.

D - Hematogen spridning (det vill säga spridning med blodet)
Hematogen spridning till katetern från annat infektionsfokus i kroppen.

Följande rutiner syftar till att förhindra kontamination och tillväxt av bakterier vid inläggning av perifer venkateter, skötsel av intravenösa infartsvägar och intravenösa injektioner.

Om injektion/infusion ges i tidigare inlagd kateter eller venport,
desinfektera alltid injektionsmembran och kassera alltid använd propp.

Inläggning av perifer venkateter( PVK)

 • desinfektera vårdtagarens hud flödigt med Klorhexidinsprit 5 mg/ml och gnid in under minst 5 sekunder. och låt lufttorka
 • täck inticksstället med förband som gör det möjligt att inspektera
  (exempelvis IV 3000/Tegaderm HP eller motsvarande)

Skötsel av perifer venkateter (PVK)

 • inspektera insticksstället dagligen för att upptäcka eventuella tecken på infektion/inflammation
 • utför så få manipulationer som möjligt
 • byt venkateter, trevägskranar och insticksställe minst vart 3:e dygn. 
  Därefter ökar risken för bakteriell infektion och tromboflebit
 • använd förband som gör det möjligt att inspektera insticksstället.
  Rör inte förbandet i onödan
 • vid kontinuerlig infusion med klara vätskor byts aggregatet vart
  3:e dygn
 • byt infusionsaggregat efter avslutad infusion när infusionen
  inte pågår kontinuerligt över dygnet
 • byt alltid infusionsaggregat efter avslutad infusion av
  blodprodukter och fettemulsioner

Skötsel av central venkateter (CVK)

 • inspektera insticksstället dagligen för att upptäcka eventuella tecken på infektion/inflammation
 • utför så få manipulationer som möjligt
 • byt trevägskran/ar och injektionsmembran vart 3: e dygn
 • använd förband (se nedan) som gör det möjligt att inspektera insticksstället. Rör inte förbandet i onödan
 • vid kontinuerlig infusion av klara vätskor byts aggregatet vart 3: e dygn
 • byt infusionsaggregat efter avslutad infusion när infusionen inte pågår kontinuerligt över dygnet
 • byt alltid infusionsaggregat efter avslutad infusion av blodprodukter och fettemulsioner
 • kassera alltid använd propp

  Förbandsbyte
  · byt förband runt insticksstället vart 6:e dygn eller vid behov
  · gör rent och desinfektera huden runt insticksstället samt en bit upp
    på katetern med DesCutan/Hibiscrub under cirka ½ minut
    (denna tid behövs för att bygga på det antibakteriella
     långtidsskyddet)
  · torka av överskottet med ren kompress eller mjukt papper
  · täck insticksstället med förband som gör det möjligt att inspektera och som utgör en bakterie/virusbarriär.

Skötsel av subkutan venport (till exempel Port a cath)

En subkutan venport ordineras till vårdtagare som under längre tid
behöver ”dropp” och inte har ytliga vener som kan användas.
Venporten är försedd med en venportskanyl och en trevägskran med slang.

 • inspektera insticksstället varje dag
 • venportskanylen byts vart 5:e dygn eller enligt ordination.
  Huden desinfekteras noggrant med Klorhexidinsprit 5 mg/ml. Låt lufttorka
 • byt förband vid behov
 • följ lokala anvisningar för byte av trevägskran
 • systemet får inte användas vid tecken på infektion i eller runt dosan

  För mer detaljerad information se även vårdhandboken och anvisningar från den vårdenhet som ansvarar för vårdtagarens medicinska behandling.

Vårdhandboken

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23