7. Skötsel av urinkateter

Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas Riskerna för en urinvägsinfektion ökar betydligt när man har en kvarliggande urinvägskateter (KAD). Det är då extra viktigt med hygienen.

Kateterisering

Inläggning och typ av kateter och behandlingstid ska ordineras av läkare och dokumenteras i omvårdnadsjournal. Indikationen för behandlingen ska omprövas kontinuerligt, så att behandlingstiden blir så kort som möjligt. Den patientansvarige läkaren ordinerar, om ren eller steril metod ska användas.

Urinuppsamlingssystem

Slutet system består av urinuppsamlingspåse med bottenventil, påsen töms utan att anslutningen mellan kateter och påsens slang bryts.
Påsen byts minst en gång i veckan, vid kateterbyte samt vid behov. Märk påsen med datum för bytet.
På natten kan en icke tömbar påse med lång slang, kopplas till den tömbara.

Halvöppet system har en ej tömbar påse. Påsen byts när den är full eller vid behov.
Slutet system rekommenderas i första hand.

Spolning av urinkateter/blåssköljning

Sker endast efter läkarordination och med ordinerad spolvätska. Används flergångsspruta för spolning måste den desinfekteras efter varje användning. Byt till ny urinuppsamlingspåse efter spolning.

Provtagning från urinkateter – urinodling

Desinfektera händerna före provtagning från urinkateter.

  • Stäng av urinkatetern i ½-1 timma.
  • Desinfektera kateterslangen och ta provet med spruta och en fin kanyl.
  • Stick i kateterslangen nedanför förgreningsstället: 1-2 ml räcker (se bild nedan).

Silikonkateter kan man eventuellt inte sticka i, läckage kan uppstå. Kontrollera med tillverkaren.

Tag aldrig prov från urinuppsamlingspåse!

Skicka provet snarast. Förvara provet i kylskåp i väntan på transport.

Se provtagningsanvisningar från respektive bakteriologiskt laboratorium.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46