6. Såromläggning

Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas.

Utför alla omläggningar aseptiskt det vill säga ”bevara det rena rent”.
Lägg inte om sår samtidigt som det pågår annan aktivitet i lokalen t ex bäddning.

 • ta fram allt material som behövs för omläggningen
 • rengör och punktdesinfektera de ytor som blivit förorenade i samband med omläggning
 • använt engångsmaterial läggs i plastpåse som knyts ihop och slängs efter omläggningen
 • desinfektera använda flergångsföremål i diskdesinfektor så att de blir höggradigt rena

Ren rutin

Ren rutin kan användas till:

 • kroniska bensår
 • trycksår
 • förorenade sår, till exempel traumatiska sår vid det akuta omhändertagandet

Vid ren rutin används höggradigt rena instrument, det vill säga rengjorda och desinfekterade instrument, höggradigt rent förbandsmaterial och kranvatten. Kranvattnet ska vara färsktappat från en kran som används regelbundet. Låt vattnet rinna någon minut. Vattnet ska vara ljummet. Används vatten från egen brunn ska kvalitén på vattnet kontrolleras med avseende av bakterieförekomst innan det används.

Förbandsmaterial

 Kompresser, absorptionsförband eller annat förbandsmaterial ska vara höggradigt rent. Kompresser till exempel, plockas ur sin förpackning med rena instrument och desinfekterade händer. Förbandsmaterial som finns hos vårdtagaren ska inte tas därifrån.

Steril rutin

Vid steril rutin används sterila instrument, förband och sterila lösningar.
Sår som läggs om med steril rutin:

 • operationssår första dygnet efter operation
 • operationssår så länge det finns dränage
 • sår som står i förbindelse med led eller annan djupare, normalt steril vävnad
 • infektionskänslig vårdtagare (avgörs av patientansvarig läkare)

Sårodling

Sårodling tas alltid på ett noggrant rengjort sår. Sårodling tas med pinne från sårdjupet eller kant på gränsen till frisk vävnad. Se anvisningar från respektive bakteriologiskt lab (länk på sid 28).
Skriv på remissen var såret sitter, om det är ytligt eller djupt och vilken typ av sår det är. Andra viktiga uppgifter är symtom och frågeställning, eventuell nedsatt immunitet eller bakomliggande sjukdom som t ex diabetes. Ange även eventuell antibiotikabehandling och/eller antibiotikaallergi.
Skicka provet snarast. Förvaras i kylskåp i väntan på transport

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46