5. Rengöring och desinfektion

Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas.

Punktdesinfektion - smittrening av ytor

Punktdesinfektion är en viktig åtgärd för att förhindra smittspridning. Det är vårdpersonalens ansvar att det utförs:

  • omedelbart vid spill av till exempel blod, urin, avföring eller sårsekret eftersom kroppsvätskor och utsöndringar kan innehålla stora mängder smittämnen

    Gör så här:
    Tag rikligt med ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt på en engångsduk och bearbeta den förorenade ytan. När ytan är synligt ren och torr är den desinfekterad.

Städning kan utföras som vanligt av städpersonal förutsatt att korrekt punktdesinfektion är utförd.

Värmedesinfektion

Desinfektion (smittrening) innebär att instrument, föremål och ytor behandlats så att de inte sprider smitta. Gods och instrument som är avsedda för flergångsbruk skall rengöras och desinfekteras efter användning.
För värmedesinfektion används disk- och spoldesinfektorer.

Diskdesinfektor

I en diskdesinfektor utförs både rengöring - diskning och desinfektion av instrument, handfat, skålar etc. Diskdesinfektorn saknar utslagsfunktion. Hela processen tar mellan cirka 40 – 60 minuter och avslutas med desinfektion där temperaturen höjs till minst 85° C under cirka en minut.
Man ska eftersträva att gods och instrument som används för renrutin ska genomgå process i diskdesinfektor.

Spoldesinfektor

En spoldesinfektor är enbart avsedd för tömning av vätskor och ger samtidigt möjlighet till renspolning och efterföljande desinfektion av till exempel bäcken och urinflaskor. Programtiden är vanligen 3-5 minuter och temperaturen uppgår till minst 85° C i cirka en minut.

Båda dessa typer av maskiner är avsedda för flergångsartiklar som tål hög temperatur.

  • placera godset enligt bruksanvisning
  • överlasta aldrig maskinen
  • använd godkänt och rätt typ av disk- och torkmedel
  • kontrollera alltid att godset är rent och torrt efter varje körning
  • textilier som till exempel disktrasor och städmaterial ska inte köras i desinfektorn. Det gäller också andra porösa material som tvättsvampar och skumplast

Det ska finnas skriftliga anvisningar för användning och skötsel av desinfektorerna. Regelbundna funktionskontroller ska utföras och dokumenteras.

Förebyggande underhåll ska utföras regelbundet minst en gång per år samt efter ingrepp, som påverkar rengörings- eller desinfektionsförmågan.

Kemisk desinfektion av föremål

Används om ett föremål inte tål värme. Kemiska desinfektionsmedel skall vara avsedda för ytor och/eller instrument. Handdesinfektionsmedel skall inte användas (innehåller återfettande komponent).

Desinfektionsmedel

För att få avsedd effekt av desinfektionsmedel, är det viktigt att välja rätt medel vid rätt tillfälle och i rätt koncentration. Desinfektionsmedel får inte sprayas över en yta.
Följ lokala rekommendationer och kontakta vid behov hygiensjuksköterskan vid val av desinfektionsmedel.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46