4. Olika grader av renhet

Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas. Olika behandlingar och ingrepp kräver olika grader av mikrobiell renhet hos det material eller den utrustning som behövs för arbetsuppgiften. Anledningen till detta är att hänsyn tas till den eventuella infektionsrisk som kan uppstå vid ingreppet/behandlingen.

De olika tekniska hjälpmedel som är nödvändiga för diagnos, behandling, vård och rehabilitering benämns gemensamt medicintekniska produkter.

För medicintekniska produkter finns tre definierade renhetsgrader: Rent, höggradigt rent och sterilt.

Rent

Begreppet rent innebär att något är ”för ögat synligt rent”.
Denna renhetsgrad uppnås genom mekanisk rengöring med rengöringsmedel och vatten av föremål/produkter som används på hel hud. Exempel kan vara blodtrycksmanschett och stetoskop. Om de använts vid vård eller behandling av en vårdtagare och blivit förorenade med kroppsvätskor eller utsöndringar skall de desinfekteras.

Höggradigt rent

Begreppet höggradigt rent betyder att föremål har behandlats så att de inte medför risk för smittspridning. De ska vara fria från sjukdomsalstrande bakterier.  
Instrument och artiklar som inte ska tränga igenom hud och slemhinnor utan bara kommer i beröring med dessa ska vara höggradigt rena. Exempel kan vara pincett, sax, kompresser eller absorptionsförband.
Bästa sätt för att uppnå höggradigt rena instrument är att rengöra och desinfektera i en diskdesinfektor. 

Sterilt

En steril produkt ska vara fri från levande mikroorganismer eller ha högst en livskraftig mikroorganism per en miljon produkter. Detta krav ställs på föremål som ska tränga igenom hud eller slemhinna eller som genomströmmas av vätskor som normalt tillförs sterila områden. Exempel är kirurgiska instrument för ingrepp, infusionsaggregat, injektionssprutor och kanyler. 
För att ett föremål ska betraktas som sterilt måste det genomgå en steriliseringsprocess. En vanlig och miljövänlig steriliseringsmetod i vårdarbete är ångautoklavering.

Förvaring av sterila och höggradigt rena produkter

Förpackningar med sterilt gods och höggradigt rent material ska förvaras i särskilt rum eller stängt skåp. De ska skyddas från fukt, damm och annan nedsmutsning. Om stora temperaturskillnader förekommer i kombination med fukt kan kondens bildas inuti en steril förpackning. Då kan innehållet inte längre betraktas som sterilt.
Omläggningsmateriel skall förvaras i sin ursprungsförpackning. Överflyttning till mindre kartonger eller dylikt ökar risken för förorening och förkortar hållbarheten.
Höggradigt rena instrument och omläggningsmateriel kan till exempel förvaras i plastlådor eller rostfria förvaringslådor med lock. Lådorna skall kunna desinfekteras i diskdesinfektor.

OBS! All hantering av höggradigt rent gods ska ske med desinfekterade händer.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46