16. MRB - multiresistenta bakterier

Multiresistenta bakterier är motståndskraftiga mot flertalet antibiotika. Följande bakteriefynd är exempel på MRB:

  • ESBL (ExtendedSpectrum BetaLactameses) multiresistenta gramnegativa stavar t.ex. E.coli, Klebsiella
  • MRSA (Methicillin Resistenta Staphylococcus Aureus)
  • VRE (Vancomycin Resistenta Enterokocker)
    Multiresistenta bakterier blir allt vanligare och förekommer idag över hela världen främst i olika vårdmiljöer. Bakterierna i sig är inte mer sjukdomsframkallande än andra, men när en infektion uppstår kan den vara mer svårbehandlad.
    MRB kan spridas inom- och mellan vårdmiljöer.

Vårdtagare som vårdats utomlands eller i region med känt MRSA-problem, ska provtas för att påvisa eventuellt bärarskap. Kontakta hygiensjuksköterskan för information. Detsamma gäller personal som arbetat utomlands i vård, eller vårdats utomlands.   OBS! Grundläggande i kampen mot MRB är väl fungerade basala hygienrutiner!
Tidig upptäckt av MRB och snabba förebyggande åtgärder är avgörande för att kunna förhindra och begränsa spridning!
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ska alltid informeras vid förekomst av MRB!
Handlingsprogram för MRSA och ESBL inom kommunal hälso- och sjukvård, primärvård samt omsorg i Västra Götaland finns tillgängligt via Smittskyddsenhetens hemsida.
Adress: Vårdgivarwebben smittskydd VGR 
Välj anmälningspliktiga sjukdomar i vänster sida och sedan MRSA/ESBL.

Senast uppdaterad: 2018-03-02 15:18