15. Blodburen smitta

Med blodburen smitta menar man smitta med olika mikroorganismer som via blod,
blodtillblandade kroppsvätskor och/eller blodprodukter överförs från en person
till en annan. Sjukdomar som smittar via blod är bland annat HIV, Hepatit B och
Hepatit C.

Allt blod ska betraktas som potentiellt smittsamt på grund av följande:

 • vårdtagare kan vara smittbärare utan symtom
 • alla vårdtagare provtas inte rutinmässigt för blodburna sjukdomar
 • flera ”nya” smittämnen som sprids via blod har upptäckts under de senaste åren

Därför måste vi skydda oss vid all blodhantering och använda oss av basala hygienrutiner och undvika stick- och skärskador. Blodburen smitta överförs inte vid vanliga sociala kontakter.

Risk
Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i vården. Med goda arbetsrutiner är risken för blodburen smitta mycket liten.

Smittföringsvägar

 • stick- eller skärskada från ett blodförorenat föremål, föroreningen är inte alltid synlig för blotta ögat
 • blod på skadad hud, exempelvis vid eksem, öppet sår eller slemhinnor (mun, näsa, ögon)

Förebyggande åtgärder
Tillämpa alltid basala hygienrutiner vid all kontakt med blod och kroppsvätskor.

 • arbeta så att stick- och skärskador undviks. Använd befintliga hjälpmedel
 • använd alltid handskar vid risk för blodkontakt
 • använd munskydd och skyddsglasögon/visir vid risk för stänk
 • lägg förband (plåster eller annat) även på mindre sår

Porslin
Diskas som vanligt.

Avfall
Förpacka blodigt material i plastpåse som knyts ihop och kastas som vanligt hushållsavfall om inget annat anges.

Skärande/stickande material
Läggs i punktionssäker behållare avsedd för skärande stickande material som endast ska fyllas till två tredjedelar.

Tvätt
Kraftigt nedblodad tvätt tvättas separat. Tvätt som inte är nedfläckad med blod eller blodtillblandade kroppsvätskor hanteras som vanlig tvätt. Detta gäller även tvätt från vårdtagare med känd blodburen smitta.

Rengöring och desinfektion
Förorenade ytor punktdesinfekteras med alkoholbaserat desinfektionsmedel. Mindre spill med till exempel Ytdesinfektion plus. Större spill med till exempel Virkon 1%. Använd vanligt rengöringsmedel vid städning.

Stick- och skärskador hos personal
Med skada menas här:

 • stick- eller skärskada med föremål förorenade med blod eller annan kroppsvätska
 • direkt blodkontakt på slemhinnor (öga, näsa, mun)
 • direkt blodkontakt på blödande sår/eksem

Åtgärder vid tillbud
OMEDELBAR ÅTGÄRD
Vid stick- och skärskada: Skölj bort blod med rikligt med vatten och alkoholdesinfektera området, använd vad som finns snabbast tillgängligt till exempel handsprit, ytdesinfektionsmedel.

Vid stänk i ögon, mun eller på skadad hud: Skölj med rikliga mängder vatten eller fysiologisk koksaltlösning.

Rapportera omedelbart det inträffade till ansvarig arbetsledare och följ lokal anvisning Blodburen smitta. Skriv arbetsskadeanmälan tillsammans med arbetsledare och skyddsombud.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46