14. Magsjuka

Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas

Magsjuka med stor spridning orsakas vanligen av virus och utgör varje år stora problem. Exempel på virus som kan orsaka magsjukeutbrott är Calici och Rotavirus. Vanliga symtom är diarré och kräkningar.
Under sjukdomstiden utsöndras virus via avföring och kräkning. Smittdosen för att bli sjuk är ofta liten, och det är därför viktigt att snabbt sätta in förebyggande åtgärder för att förhindra spridning. Smitta överförs bland annat via livsmedel, händer eller föremål. Virusorsakade diarréer är vanligast vintertid.

Det är alltid viktigt att överväga om diarré och/eller kräkning hos vårdtagare är orsakad av en infektion eller inte, och om symtomen utgör en risk för smittspridning.

Åtgärder vid magsjuka

Checklista vid utbrott Calici-Virusgastroenterit SÄBO 2017 (pdf)
Loggbok vid virusorsakad gastroenterit-magsjuka på särskilt boende i Södra Älsborg (pdf)

Allmänna åtgärder

Om 2-3 vårdtagare/personal insjuknar ska misstanke om utbrott på enheten alltid väckas. Kontakta hygiensjuksköterska och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

När flera personer insjuknar samtidigt kan orsaken matförgiftning inte uteslutas. Vid misstanke om matförgiftning ska även kommunens miljökontor kontaktas.

Avföringsprov bör tas enligt läkarordination.

Clostridium difficile

Tillämpa alltid basala hygienrutiner med tillägg - tvätta händerna efter att ha hjälpt vårdtagare med Clostridium difficile.

Riskfaktorer för att drabbas av Clostridium difficile-diarré är antibiotikabehandling, hög ålder, kronisk sjukdom och sjukhusvård.
Vanligast är att vårdtagaren får symtom från den egna Clostridium difficile-bakterien som finns i tarmen. Den förökar sig när tarmfloran rubbas t ex vid antibiotikabehandling och bildar ett toxin som ger symtomen. Vårdpersonal löper ingen, eller mycket liten, risk att drabbas av Clostridium difficile-infektion eftersom den normala tarmfloran ger ett naturligt skydd.

Diagnostik och provtagning

Vid misstanke om antibiotikautlöst diarré tas efter läkarordination faecesprov (avföringsprov). Använd ett rent rör utan tillsats, för över 1-3 ml faeces (avföring) till röret. Uppföljande provtagning vid symtomfrihet behövs inte.

Vårdrutiner

Vårdtagare med Clostridium difficileassocierad diarré bör helst vårdas på enkelrum med separat toalett. Om detta inte är möjligt ska vårdtagaren i varje fall inte dela rum med annan individ som behandlas, nyligen har behandlats eller skall behandlas med antibiotika. Eventuell isolering kan brytas när vårdtagaren är fri från diarré.

Rengöring, desinfektion och städning

OBS! Noggrann mekanisk rengöring är viktig. Punktdesinfektion vid fekal förorening utförs med desinfektionsmedel som t ex Virkon. Om korrekt punktdesinfektion är utförd är vanlig städning av rum och toalett tillräcklig. Om spoldesinfektor inte finns ska bäcken, urinflaskor eller dylikt vara bundna till vårdtagaren.

Tvätthantering

Kraftigt förorenad tvätt läggs i tvättsäck eller tvättkorg inne på rummet. Se sidan om Tvätthantering.

Avfall

Förorenade blöjor, tvättlappar och liknande läggs i plastpåse som knyts ihop inne på rummet och slängs bland vanliga sopor.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46