11. Avfallshantering

Avfall som uppkommer inom vården ska precis som annat avfall förpackas, så att hanteringen i senare led, inte kan förorsaka skador på personal och miljö. För att minska riskerna för smittspridning till dem som hanterar avfall indelas avfallet i konventionellt avfall (hushållsavfall) och farligt avfall (riskavfall).

Konventionellt avfall

Det mesta av det avfall som förekommer inom vården är konventionellt avfall.
Det är till exempel:

 • blöjor
 • använda förband
 • tomma blodpåsar
 • tomma urinuppsamlingspåsar
 • tomma behållare för infusionsvätska
 • sprutor för engångsbruk utan kanyl (OBS! Ej om de använts till cytostatika)

Gör så här:

 • lägg avfallet direkt i en avfallspåse av plast
 • knyt ihop noggrant
 • lägg påsen i en för ändamålet avsedd avfallssäck

Följ alltid lokala anvisningar om hur avfallet skall sorteras, förpackas och förvaras.
Material som varit i kontakt med kroppsvätskor eller läkemedel (till exempel katetrar, urinuppsamlingspåsar, infusionsaggregat, plastpincetter för såromläggning) får aldrig återvinnas.

Farligt avfall

Avfall som kan innebära smittrisk vid hanteringen kallas farligt avfall.

Farligt avfall är bland annat:

 • smittförande avfall
 • skärande/stickande avfall
 • kasserade läkemedel

Beträffande märkning, förvaring, uppsamlingsplats och transport av farligt avfall - följ lokala anvisningar.

Smittförande avfall

Med smittförande avfall inom kommunal vård avses:

 • skärande/stickande avfall som varit i kontakt med kroppsvätskor
 • kraftigt nedblodat/förorenat material från vårdtagare
   
  Kontakta hygiensjuksköterskan för vidare rådgivning.

Skärande/stickande avfall

Som skärande och stickande avfall räknas till exempel

 • sprutor med fast kanyl
 • kanyler
 • knivblad
 • rakblad
 • lancetter för blodprovstagning
 • suturnålar
 • Läkemedelsampuller

Avfall som varit i kontakt med kroppsvätskor skall läggas i punktionssäker behållare
(kanylburk) som skyddar mot skär- och stickskador

Behållaren ska vara märkt med text och symbol i svart på gul botten:

 • skärande/stickande, smittförande avfall
 • symbol för biologisk fara (triangelform med svart bård)

OBS!

 • ha alltid kanylburken nära till hands
 • lägg använd kanyl direkt i kanylburken utan att först sätta tillbaka hylsan
 • fyll aldrig burken mer än till 2/3
 • förslut kanylburken så den inte går att öppna igen
 • ta hand om kanylburken enligt lokala anvisningar

 Hemsjukvård

I hemsjukvård kan en punktionssäker behållare medföras till flera vårdtagare.
Enskild vårdtagare kan även ha en egen behållare, som förvaras i eget boende.
Fylld behållare återförs till ordinarie arbetsplats eller till särskilt uppsamlingsställe.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46