1. Smitta och smittvägar

Smitta kan överföras på olika sätt. I vårdarbete är kontaktsmitta via personalens händer den vanligaste smittvägen. Störst mängd smittämnen finns i kroppsvätskor och utsöndringar.

Hur stor risken är för smittspridning beror på flera olika faktorer nedan:

 • smittämnet
 • smittdosen
 • spridningsvägarna
 • personens mottaglighet
 • personalens följsamhet till basala hygienrutiner
   

Kontaktsmitta

 • Direkt
  Smittämnen överförs till en mottaglig person från en smittbärare som har eller inte har symtom, t ex sexuellt överförda infektioner.
 • Indirekt
  Smittämnen överförs från en person till en annan, t ex via händer, handskar, kläder eller förorenade ytor.

Droppsmitta

Smittämnen överförs via droppar från hosta, nysning eller kräkning, de når inte längre än en armlängds avstånd innan de faller till golvet.  Smittämnen kommer till slemhinnan i ögon, näsa eller mun genom aerosol eller indirekt via t ex händer.

Luftburen smitta

Små intorkade droppkärnor kan hålla sig svävande i luften lång tid, dessa kan man andas in.

Livsmedelsburen smitta/Tarmsmitta

Smittämnen som utsöndras med tarminnehållet når munnen genom direkt eller indirekt kontakt t ex via vatten och livsmedel.

Blodburen smitta
se kapitel 15 Blodburen smitta
Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46