Hygienkommittén Södra Älvsborg

Hygienkommittén medverkar utifrån ett vårdhygieniskt perspektiv i det övergripande utvecklingsarbetet. Syftet är att säkerställa vårdkvalitet och patientsäkerhet genom hela vårdkedjan.

I hygienkommittén ingår företrädare från Södra Älvsborgs sjukhus, Alingsås lasarett, primärvård/närhälsa, kommunal hälso- och sjukvård, Högskolan Borås och från Smittskyddsenheten i Västra Götaland. I specifika sakfrågor adjungeras ledamöter med specialkompetens inom aktuellt ämnesområde.

Kontaktlista Hygienkommittén (pdf) 

Vad innebär det att vara ledamot i Hygienkommittén?

Ledamot i Hygienkommittén ska:

  • ha grundläggande kunskap om och stort intresse av vårdhygieniska frågor
  • representera ett väldefinierat område i befintlig hälso- och sjukvårdsorganisation
  • utses av respektive förvaltning
  • ha ett tydligt mandat (ansvar, befogenhet samt resurser) från chef i ordinarie linjeorganisation för att fullgöra sitt uppdrag
  • ha tid avsatt för och möjlighet att närvara vid två-tre halvdagsmöten/termin
  • ha tid för och möjlighet att, inom sitt ansvarsområde, lämna relevant information, förankra beslut, samt att fånga upp vårdhygieniska frågeställningar
  • ha tid för att arbeta med vissa specifika sakfrågor
  • ha tillgång till lämpliga informationskanaler t.ex. ledningsmöten, allmänna informationsmöten, hemsidor, e-postgrupper
  • befogenhet att kunna fatta beslut i löpande ärenden 

 

Temaeftermiddag

Antibiotikaresistens lokalt och globalt!

Välkommen till Hygienkommitténs temaeftermiddag torsdag den 18/10 kl. 13 30 – 16 00

 Temaeftermiddagen kommer att handla om  -Antibiotikaresistens - lokalt och globalt.
 Anmäl dig till en spännande eftermiddag i konferenslokal Elin Odencrants, SÄS Borås! 

Anmäl dig via länk nedan!

Anmälan Regionkalendern

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46