Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förändringar på SÄS pga pandemin covid-19. Läs mer på SÄS sida om covid-19 

Vårdens styrande dokument

Här presenteras de olika typer av styrande dokument som reglerar hälso- och sjukvården på Södra Älvsborgs sjukhus.

Nationella riktlinjer

Nationella riktlinjer utarbetas bl.a. av Socialstyrelsen för att stärka patientens möjligheter att få likvärdig vård i hela landet, oavsett bostadsort. Nationella riktlinjer har innehållsmässigt sin utgångspunkt från den kunskap som finns inom ämnesområdet både nationellt och internationellt, s.k. evidensbasering.

Både regionala vårdprogram och riktlinjer, delregionala vårdprogram och många lokala riktlinjer har sin grund i nationella riktlinjer.

Nationella riktlinjer, socialstyrelsen

Regionala vårdprogram och riktlinjer 

Regionala vårdprogram och riktlinjer utarbetas av den medicinska kunskapsorganisationen i Västra Götalandsregionen som också bidrar med sakkunskap till den politiska och administrativa ledningen i regionen. De medicinskt sakkunniga är organiserade enligt specialitetsinriktning och består av specialistläkare inom ämnesområdet med representation från de olika sjukvårdområdena inom Västra Götalandsregionen, d.v.s. sjukhus och primärvård. Syftet är att verka för gemensamma indikationer för diagnostik, vård och behandling liksom gemensamma grunder för prioriteringar inom vården men även för en fungerande samverkan mellan specialistvården, primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården.

Västra Götalandsregionens medicinska riktlinjer och vårdprogram

Delregionala vårdprogram och överenskommelser 

Delregionala vårdprogram innehåller en överenskommelse som beskriver en vårdstandard gällande vårdens innehåll, kvalitet och vårdnivå inom och mellan vårdgivare (kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och sjukhus) för en sjukdoms-, diagnos- och/eller patientgrupp inom ett definierat sjukvårdsområde, t.ex. Södra Älvsborg.

Utifrån den etiska plattformen, evidens (kunskapsbaserad vård) och vårdbehov (den som har störst behov ska ges företräde) anger det delregionala vårdprogrammet vårdinnehåll (t.ex. diagnostik, vård och behandling), vårdkvalitet (att rätt saker görs och att det finns riktlinjer för detta), vårdnivå (om vården ska ges i den kommunala hälso- och sjukvården, primärvården och/eller på sjukhus) för medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, egenvård, habilitering och rehabilitering samt prevention (förebyggande).

Ett delregionalt vårdprogram anger på ett övergripande sätt Vad (vårdinnehåll) som ska göras i vårdkedjan kommunal hälso- och sjukvård, primärvård eller sjukhus, När och Hur (vårdkvalitet) liksom av Vem (vårdnivå).

Om det bedöms att patient och dennes närstående kan ha nytta av ett delregionalt vårdprogram inom ett visst ämnesområde, kan beslut tas om att upprätta en anpassad version av ett delregionalt vårdprogram för målgruppen.

Förutom vårdprogram finns också andra delregionala överenskommelser för hälso- och sjukvården inom området för Södra Älvsborg.

Delregionala vårdprogram och överenskommelser 

Lokala handlingsprogram

Dessa utgår från nationella riktlinjer, regionala vårdprogram/riktlinjer eller ett delregionalt vårdprogram och innehåller behandlingsrutiner och/eller arbetssätt inom en del av ett sjukvårdsområde, t.ex. för ett vårdcentralsområde.

I ett lokalt handlingsprogram för patient och närstående finns även uppgifter om vårdteamet som patientansvarig läkare, patientansvarig sjuksköterska etc. inklusive aktuella telefonnummer.

Vårdhandboken.se

Vårdhandboken.se publicerades 2002 som en webbaserad version av den tidigare Metodboken från 1982 och dess efterföljare, Handbok för hälso- och sjukvårdsarbete, som gavs ut på 1990-talet.

Vårdhandboken.se innehåller övergripande nationella metoder och riktlinjer för personal inom hälso- och sjukvård och omsorg i syfte att säkerställa god och säker vård på lika villkor i hela landet. Innehållet utarbetas och faktagranskas av experter inom de olika ämnesområdena. Vårdhandboken ägs av Sveriges landsting och regioner gemensamt och förvaltas sedan 1 januari 2016 av Inera, som också svarar för utveckling av Vårdhandboken på uppdrag av  samtliga landsting och regioner. Sedan i mars 2017 är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genom SKL Företag AB huvudägare i Inera. Landsting och regioner kvarstår som delägare.

Vårdhandsbokens webbplats

Styrdokument för Södra Älvsborgs sjukhus

Övergripande styrdokument som riktlinjer och rutiner kan, dels upprättas som komplement till nationella riktlinjer och rutiner i Vårdhandboken.se i syfte att förtydliga och/eller lokalanpassa Vårdhandbokens avsnitt och/eller t.ex. Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter, dels i syfte att ta fram sjukhusövergripande riktlinjer eller rutiner för att förhindra eventuella systemfel i verksamheterna eller då det är av stor vikt att alla verksamheter utför en uppgift på ett enhetligt sätt.

Handläggningen av sjukhusövergripande medicinska styrdokument för vård och behandling sker bl.a. via medicinsk beredningsgrupp vid Södra Älvsborgs Sjukhus. För avgränsade diagnosområden finns utsedda processledare med uppdrag att säkerställa patienternas resa genom SÄS som sjukvårdssystem - "dörr till dörr". I processledarens uppdrag ingår att ta fram sjukhusövergripande styrdokument för respektive diagnosgrupp/process.

Medicinska styrdokument

Övergripande styrdokument inom andra ämnesområden handläggs via respektive stab eller sjukhusledningen.

Senast uppdaterad: 2019-08-28 11:45