Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vuxenpsykiatrisk mottagning OCD, för vårdgivare

Primärvården

De regionala OCD-mottagningarna tar inte emot remisser ifrån primärvården. Vid indikation svårt till extremsvårt tvångssyndrom med eller utan närliggande diagnoser skall remiss ställas till patientens närmaste öppenpsykiatriska mottagning.

Specialistpsykiatrin

De regionala OCD-mottagningarna tar endast emot remisser ifrån specialistpsykiatrin. Svårighetsnivån skall ligga på svår till extremsvår nivå.

Remiss bör innehålla följande:

 • Tydlig frågeställning
 • Aktuella symtom/problem (t.ex. tvångets art och omfattning, när tvånget uppkommit, hur länge det varit aktivt, lidandets natur och omfång, beskrivning av tvångstankar samt tvångshandlingar)
 • Somatisk hälsa
 • Insikt avseende tvångsproblematiken
 • Kort beskrivning av bakgrund, uppväxtförhållanden, hereditet och kända trauman (behövs inga detaljer)
 • Resultat av genomförda skattningar Y-BOCS-SR (eventuellt BDD-YBOCS)
 • Om annan psykiatrisk problematik föreligger (Inklusive självdestruktivt beteende och suicidalitet)
 • Genomförd suicidriskbedömning
 • Tidigare och pågående behandlingsförsök, aktuell medicinering etc.
 • Vilket stöd patienten behöver för att en ERP-behandling ska vara möjlig?

Förhållande som förhindrar att patienten kan delta i behandling:

 • Patient med sedativa farmaka, bensodiazepiner, opiater tas emot endast om dessa farmaka seponeras helt av ansvarig läkare
 • Patienter med substansrelaterade syndrom
 • Akuta psykiska eller somatiska tillstånd
 • Patient med svårare neuropsykiatrisk problematik vilket hindrar patienten att tillgodogöra sig en riktad Exponering med responspreventionsbehandling (ERP)

Vid remissfrågor rekommenderas att den regionala riktlinjen läses.

Regional Medicinsk Riktlinje OCD

Behandling påbörjas i primärvården vid lindriga/måttliga besvär (Y-BOCS 8-23 poäng).

Om patienten har svårt tvångssyndrom (Y-BOCS över 23 poäng), betydligt nedsatt funktionsnivå, komplex symtomatologi, samsjuklighet och/eller relaterade syndrom såsom BDD, TTM, DTM eller samlarsyndrom rekommenderas remiss till specialistpsykiatrin. Remissinnehåll enligt RMR ansvarsfördelning och konsultation mellan primärvård och specialistpsykiatri (vuxna) kompletterad med Y-BOCS skattningen (poängsumman).

Vårdsamverkan

Vid tvångssyndrom och relaterade syndrom med sociala och medicinska implikationer bör SIP eller annan samverkan övervägas för samordnade åtgärder.

Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet.

OCD - Tvångssyndrom och relaterade syndrom (vuxna) fastställd efter remissgenomgång av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HS 2016-00620) giltigt till december 2019. Den är utarbetad av koncernstab hälso- och sjukvård i samverkan med sektorsråden för allmänmedicin och psykiatri.

Följande RMR reglerar de regionala OCD-mottagningarnas verksamhet. Vidare så finns också vårdnivåbeskrivning mellan primärvård och specialistpsykiatrin. Vid remissfrågor rekommenderas att den regionala riktlinjen läses.

Regional Medicinsk Riktlinje OCD

På de regionala OCD-mottagningarna arbetar vi med KBT (Kognitiv Beteende Terapi) samt HRT (Habit Reversal Therapy) som idag är den behandling som rekommenderas för behandling av tvångssyndrom samt närliggande diagnoser. Idag arbetar vi med en modell som heter GRIND (Grupp och Individbaserad terapeutisk behandling). Modellen har vi hämtat ifrån våra kollegor på Huddinge sjukhus OCD-programmet. Vi försöker i största möjliga mån styra våra behandlingar till GRIND men det kan hända att vissa patienter kräver mer individanpassade terapier. GRIND är en modell som pågår under cirka tio veckor och då medverkar patienten i tio stycken gruppsessioner som är tre timmar långa. Till detta kommer patienten också att ha sju stycken individuella terapisamtal som är nittio minuter långa. Förutom terapin så kommer patienten också få till sig exponeringsövningar som denne skall göra i hemmet.

En OCD-terapi är krävande och det är viktigt att patienten har ett stöd av sin kontaktperson på hemmottagningen som uppmuntrar denna att göra sina uppgifter. Ibland så kan det bli aktuellt med boendestöd för att optimera patientens chanser till en lyckad behandling. En lyckad behandling är mycket beroende på vilket nätverk som patienten har kring sig. Terapin är här ett verktyg, samtidigt som patienten behöver resurser och stöd för att slutföra sin behandling.

De regionala OCD-mottagningarna har endast ett behandlingsuppdrag vilket innebär att både omvårdnads- samt medicinskt ansvar kvarstår hos remitterande öppenpsykiatriska mottagning då remissen skickas samt under behandlingen.

Därför är det viktigt att patienten har en fast vårdkontakt samt PAL som kan kontaktas om patientens mående skulle försämras.

För att en behandling skall kunna bli optimal för patienten kan det komma att behövas av ansvarig öppenpsykiatrisk mottagning:

 • Fast vårdkontakt har dialog med behandlare på OCD-mottagningen för att underlätta planering för patientens fortsatta vård och behandling både under och efter en avslutad OCD-behandling (det kan innebära samverkan för att koppla in boendestöd).

På följande länk hittar du de senaste skattningsskalor som vi på OCD-mottagningen använder oss av.

Rücklab, OCD and related disorders at Karolinska Institutet

Senast uppdaterad: 2019-01-22 14:20