Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Provtagnings- och provhanteringsanvisningar Klinisk kemi

Provtagning kapillärt - minsta mängd (pdf)

Remisser - kan beställas från Regionservice, inköp
Följande remisser kan skrivas ut från vår hemsida

Förkortningar

B = Blod (helblodsanalys)

Csv = Cerebrospinalvätska

Erc = Erytrocyter

F = Faeces

Lkc = Leukocyter

P = Plasma

S = Serum

U = Urin

Systemen amnionvätska, ascites, benmärg, ledvätska, pleuravätska, ventrikelvätska etc. är ej förkortade.
Ibland anges de efter komponenten.

Prefix - hur provet tas

a - artär (arteriell provtagning)

f - fastande

k - kapillär (kapillär provtagning)

t - total/tid

v - venöst (venös provtagning)

Enheter

arb enh - arbiträr enhet

d - dygn

g - gram

h - timme

INR - internationellt normaliserat ratio

IU - Internationella enheter

k - kilo

kat - katal (enhet för enzymaktivitet = mol/s)

L - liter

min - minut

mol - molaritet

osmol - osmolaritet

s - sekund

U - Units (enheter)

Enhetsfaktorer

M - mega 106

k - kilo 103

m - milli 10-3

µ - mikro 10-6

n - nano 10-9

p - piko 10-12

f - femto 10-15

a - atto 10-18

Referensintervall

Referensinterall anges för våra egna analyser. I de fall det inte anges i svarsrapporten framgår det av analyslistan. Referensintervallen är baserade på mätvärden för en definierad frisk referenspopulation. För allmänna klinisk kemiska och hematologiska analyser använder vi (i stort sett) referensgränserna från det samnordiska projektet NORIP. 95 % av hela populationen ligger inom de angivna värdena. Således kan man förvänta sig att 5 % av alla friska ligger utanför det angivna intervallet. Omvänt kan en population av sjuka individer ha en spridning, som går in i referensintervallet för friska. Det är viktigt att skilja referensintervall (som är framtaget på rent statistiska grunder) från medicinska diskriminationsgränser. (jfr. Kolesterol , Troponin I)
För vissa analyser anges referensintervallet uppdelat efter variation i kön, ålder mm.
Under rubriken referensintervall anges också terapiområde. Se analyslistan.

Prioritet

Prioritet anger hur snabbt det är möjligt att få provsvaret, efter provets ankomst till lab. Om två prioriteter anges avses akut respektive rutinbeställning.
1 = minut - timmar
2 = < 1 dygn
3 = 1 -3 dygn
4 = < 1 vecka
5 = 1 - 2 veckor
6 = analys hos annat laboratorium

Analyser med prioritet 1 kan akutbeställas. Märk då även röret med AKUT-etikett. Önskas akut analys på en komponent med annan prioritet, måste laboratoriet (eller jourhavande laboratorieläkare) kontaktas.

Helgprover/veckoslutsprover med önskemål om svar under helgen beställs och märks med AKUT-etikett.

Provtagning

Nedanstående anvisningar för provtagning gäller även då prover tas av annan vårdgivare än laboratorierna.
Provtagning utförs vid laboratoriernas provtagningsenheter. För öppettider se uppgifter på Laboratoriemedicin på Sewon. Ingen tidsbeställning krävs förutom för vissa analyser där det finns krav på specialhantering (se Analyslistan).
Patienter kan boka tid via 1177 vårdguidens e-tjänster eller ringa 033-6162984  vardagar 10.00 - 11.30 och 13.00 - 14.00.
Vid provtagning ska det finnas: pappersremiss/elektronisk remiss/skriftligt provtagningsunderlag och giltig id-handling. Om detta saknas bör inga prover tas För att uppnå bästa möjliga patientsäkerhet vid provtagning är det viktigt att uppgifter på remiss eller provtagningsunderlag är så fullständiga som möjligt.
Patienten ska också vara informerad om förberedelser (se Analyslistan), som är nödvändiga inför den aktuella provtagningen. Sådan patientinformation, som kan skickas med patienten, finns för utskrift på hemsidan, Anvisningar vid provtagning (pdf).
Provtagningsmaterial och remisser kan rekvireras från Regionservice, inköp.
Laboratorierna tillhandahåller vissa provtagningskärl.
Vissa remisser till externa laboratorier finns för utskrift.

Remissuppgifter

För att uppnå bästa möjliga patientsäkerhet skall alltid remisser vara ifyllda och provtagningskärl vara märkta innan provtagning sker. Detta är provtagarens ansvar.Extra etiketter för Akut-märkning finns att beställa från marknadsplatsen.

Förutom identitetsuppgifter och beställda analyser är det viktigt att ange uppgift om provtagningsdatum och tid samt läkarkod/klinikkod.

Använd om möjligt streckkodsetikett eller tryckt patient-id och beställarkod.
Laboratorierna kan tillhandahålla streckkodsetiketter för svarsmottagares identitet om sådana inte kan produceras av svarsmottagaren, Beställning av beställaretiketter (pdf).

Handskrivna patientidentitetsuppgifter skall undvikas p.g.a. risk för felskrivning.

För prover som skickas till externt laboratorium måste svarsmottagarens identitet skrivas ut med fullständig postadress på remissen och läkarens namn anges. Röret märks med patientidentitet. I analyslistan framgår analyslaboratorium och om specialremiss krävs.

OBS! att prover med angivet personnummer, som ej är korrekt och inte överensstämmer med uppgifter i folkbokföringsregistret kasseras, om inte identitetsuppgifterna korrigeras av beställaren / provtagaren.
Om uppgift om patientens identitet är ofullständig eller ej känd anges identitetsuppgift enligt begrepp i SÄS Lokala anvisning: Identitetskontroll av patienter (pdf).

Märkning av provtagningskärl

Provtagningskärlets identitet är kopplad till patientens identitet. Etikett skall fästas på provtagningskärlet, det är inte tillåtet att märka propp/lock.

OBS!Omärkt provtagningskärl som saknar koppling till remiss/beställning kasseras.
I undantagsfall kan omärkt prov för klinsk kemi märkas i efterhand av provtagaren om denne kan identifiera och koppla ihop provet med remissen. En signerad anteckning "Provet märkt i efterhand" görs.

Identifiering av patient i samband med provtagning

Patienten bör kunna visa godkänd id-handling (fotolegitimation).
Kontrollera att identitetsuppgifterna på remiss/beställningsetikett och sammankoppling till provtagningskärl överensstämmer. Identitetsuppgifterna kontrolleras alltid mot det namn och personnummer, som patienten själv uppger eller mot patientens identitetsband.
Om tveksamhet råder kan identiteten intygas av ansvarig sjukvårdspersonal eller medföljande person. I dessa fall görs en anteckning på remissen/beställningen hur identitet har styrkts enligt följande:
"Identitet enligt sjuksköterska/läkare/legitimationshandling/anhörig/tolk" (signering).

Att särskilt beakta vid provtagning
Alla rör ska vid provtagning fyllas helt eller till den markering som finns på röret.
Alla rör skall blandas (ej skakas) 5 -10 gånger omedelbart vid provtagning. Använd provrörsvagga.

Preanalytiska faktorer

Venblod
Provtagning bör utföras på patient som ligger alternativt har suttit under 15 minuter varvid jämvikt mellan plasma och vävnadsvätska inträtt i tillräcklig grad. Kroppsansträngning före provtagning påverkar vissa analyser.
Vid provtagningen skall en stas aldrig appliceras längre än en minut och helst släppas så fort nålen kommit in i kärlet och prov tas. Patienten skall inte knyta eller pumpa med handen vid provtagning.

Rekommenderad ordningsföljd för provtagning med vakuumrör:
För kvalitetssäkring av provtagning ska nedanstående ordningsföljd följas p.g.a. en möjlig kontamination mellan de olika rörens tillsatser. Alla rör har en tillsats och skall blandas (ej skakas) 5-10 ggr omedelbart i samband med provtagning.

Proppfärg

Innehåll

Analysexempel

1. Blododlingsflaskor

 

 

2. Blå

Na-citrat 

Koagulation

3. Röd/svart   

Koagulationsaktivator

Alkohol, läkemedel m.m.

4. GuldGul

Gelrör med Koagulationsaktivator 

Hormon, Protein m.m.

5. Grön/gul alt. Grön/svart  

 Li-Heparin med gel

 Li-Heparin utan gel

Rutin/immunokemi, Troponin m.m.

6. Lila/svart alt. lila

 EDTA 

Hematologi, HbA1c SR m.m.

7. Grå/vit 

Oxalat-/fluorid

Glukos, Laktat

Rekommenderad ordningsföljd vid venprovtagning (pdf)

Vid venprovtagning på barn bör EMLA-plåster användas som smärtlindring. EMLA-plåster skall sitta på minst en timma samt tas bort 15 min före provtagning. Även vuxna kan vid behov erbjudas EMLA-plåster.

Fasteprov prefix f i anlyslistan

Analyser känsliga för födointag skall tas som fasteprov. Detta innebär att patienten efter kl 2200 kvällen före provtagning inte får inta någon form av föda, ej heller något koffein- eller nikotinintag. Det är tillåtet att dricka vatten i måttliga mängder. Patienten bör avstå från kroppsansträngning och stress.

Blodsmitta

Vid känd eller misstänkt blodsmitta tas blodprov alltid i första hand venöst.
Vid kapillär provtagning har man direktkontakt med blodet både vid provtagningen och vid laboratoriearbetet och skall därför undvikas.

Dygnsvariation

Koncentrationen av flera substanser i blodet varierar med tiden på dygnet, seanalyslistan. För att få jämförbara värden bör prov tas på morgonen. Angivna referensintervall gäller morgonprov.

Prov för läkemedelsanalys

Prov bör tas på morgonen före dagens första medicinintag. På beställningen skall alltid tidpunkt för provtagningen och antal timmar sen senaste dos anges.

Blodprovtagning vid intravenös infusion

Prov får ej tas när infusion pågår pga risk för utspädning och tillblandning av analyt. Hur länge man ska vänta med provtagning efter avstängd/avslutad infusion beror på vilken infusion som ges och vilka analyser som ska utföras, även patientens förmåga att omsätta infusionens innehåll spelar in.

Lipidinfusion (fettemulsion) - all blodprovtagning bör undvikas upp till minst 8 timmar efter avslutad infusion då den mjölkiga plasman stör många analyser.

Kolhydrathaltig infusionslösning (glukos, invertos med mera) - provtagning för glukosanalys undviks i minst 1 timme efter avstängd infusion.

I övrigt bör en infusion vara avstängd i minst 5 minuter innan blodprov kan tas. Måste provet tas via den kanyl/kateter, som används för infusion, skall minst 2-3 gånger kanylens/kateterns volym aspireras och kastas innan provet tas. För central venkateter innebär detta en volym på ca 10 mL. Prov till koagulationsanalyser får aldrig tas via hepariniserad kanyl/kateter.

Kapillärblod

Felkällorna vid kapillär provtagning är många och risken för blodsmitta stor.
Kapillärt prov får ej ersätta venöst prov slentrianmässigt eller p.g.a. tidsbrist.
Alla analyser går inte att ta kapillärt. Vissa analyser kräver stora mängder blod/serum.

Därför skall kapillär provtagning i möjligaste mån undvikas. Stor noggrannhet och inte ens väl utförd kapillärprovtagning ger samma analyskvalitet som venös provtagning. Speciellt kapillärt Kalium kan ge falskt för höga värden.
Även inför kapillär provtagning bör patienten vila 15 minuter.
För att få ett så korrekt analysresultat som möjligt, är det viktigt med spontant blodflöde. För att öka blodflödet skall hand/arm värmas, t.ex. med återuppladdningsbar värmedyna eller varmt vatten ca 40°C. Värmning över 44°C får inte ske, eftersom brännskador då kan uppstå. Använd värmekudden med skyddande lager av tyg eller papper mellan värmekudden och huden. Värme kan med fördel även användas vid venös provtagning, för att få kärlen att vidgas.
Om speciella skäl anses föreligga för kapillär provtagning kontaktas laboratoriet.
Se även BLODSMITTA ovan.

Provtagningsronder

Kapillär provtagning på inneliggande patienter kan i undantagsfall göras av laboratoriernas personal.
I Borås går personalen i dessa fall ut till vårdavdelningar på följande tider:

07.15

Provtagning från klinisk kemi på hela sjukhuset

10.30

Provtagning i huvudbyggnaden, inklusive Psyk.

13.00

Provtagning på hela sjukhuset.

Remiss/beställning bör lämnas till laboratoriet kvällen innan eller i god tid före provtagning. Avdelningens personal ansvarar för att remiss/beställningsetikett finns och att patienten är tillgänglig och värmd och att identifiering inför provtagning kan göras när laboratoriets personal kommer till avdelningen.

Blodutstryk

I de fall blodutstryk behövs märks objektglasen med personnummer och namn. Använd blyertspenna.

Urinprovtagning

Kvalitativa urinanalyser utförs på färsk urin (stickprov). Dessa har systembeteckning U- i analyslistan.

Kvantitativa urinanalyser utförs på dygnsmängd urin varför lab måste ha kännedom om totala urinmängden för 24 h. Dessa har systembeteckning tU- i analyslistan. Resultaten uttrycks som utsöndrad mängd per tidsenhet.

Patienten skall börja med att tömma urinblåsan ett visst klockslag (t.ex. kl 07 dag 1). Denna urin kastas bort. All urin samlas sedan i ett uppsamlingskärl fram till sista gången patienten tömmer blåsan efter 24 timmar (kl 07 dag 2).
Om hela urinmängden skickas till laboratoriet mäts volymen genom vägning på laboratoriet. Om del av urinmängd skickas till laboratoriet med angiven volym ansvarar beställaren för att urinen är välblandad och korrekt mätt.
Urinmängd och samlingstid skall antecknas på remissen/beställning.

I vissa fall krävs att urinen samlas som surgjord eller alkalisk urin, se analyslistan för resp analys. Speciella flaskor med färdig tillsats kan hämtas vid respektive laboratorium. Tillsatsen skall inte göras i efterhand.

Droganalyser

Rekommenderad provtagning.
Eftersom positivt utslag i drogtestning leder till många konsekvenser för patienten är det viktigt att provtagningen blir så korrekt som möjligt. Följande punkter bör iakttas:

Provtagningens exakta tillfälle skall ej annonseras i förväg.
(Alternativt vara återkommande i korta intervall, t.ex. varannan dag)
Om prover skall tas upprepade gånger skall de ej lämnas med regelbundenhet.
Reglerna för och syftet med provtagningen måste vara genomgångna och godkända av den undersökte före provet.
Personen måste kunna legitimera sig (ev. genom vårdare).
Provtagningen skall övervakas.
Toalettskålens vatten bör vara blåfärgat, så att utspädning försvåras.
Handfat bör ej finnas, och om det finns, så bör det vara förtejpat.
Händerna skall tvättas och naglar borstas före provtagningen.
Minsta möjliga antal kläder/väskor får följa med in i provtagningsrummet.
Cerebrospinalvätska (likvor)
Cerebrospinalvätska tas i polypropenrör (plast) utan tillsats med skruvlock. Se respektive analys i analyslistan.

Diverse kroppsvätskor

Se respektive analys i analyslistan.

Provhantering

Plasma-rör med grön,blå, grå eller lila propp
Dessa rör kan centrifugeras efter att provet blivit rumstempererat. Se respektive analys i analyslistan.

Serum-rör med röd/svart eller guldgul propp.
Prover som tagits på eller i närheten av sjukhuset skall transporteras till laboratoriet omgående eller centrifugeras före transporten om de inte når laboratoriet inom två timmar. Ocentrifugerade rör skall stå mörkt och i rumstemperatur (OBS! ej i kylskåp) i väntan på transporten. Centrifugering skall ske efter minst 30 minuter och högst 2 timmar (om inte annat anges).

I rör med gel (guldgul propp eller grön/gul) kontrolleras separationen efter centrifugeringen; gelen skall täcka blodkropparna helt. Om den inte gör det är det fel på centrifugeringsrutinen eller provtagningstekniken. I rör utan gel (röd/svart propp eller grön/svart) och där gelen inte lagt sig mellan blodkroppar och serum/plasma, avskiljs serum/plasma dvs. pipetteras över i ett annat provrör. Gelrör garanterar att hålla komponenterna separerade från blodkroppar i 48 timmar för de flesta analyter se analyslistan. Vid längre förvaring avskiljs serum/plasma.

Helblod tas oftast i rör med lila (EDTA) eller grön/svart (heparin) propp, se analyslistan. I dessa fall skall rören transporteras ocentrifugerade.

Förvaring i väntan på transport skall för centrifugerade prover ske i skydd från ljus och vanligen i kylskåp. Vissa prover skall förvaras i rumstemperatur. Vid längre förvaring av prover skall eventuellt serum/plasma frysas före transport. Se analyslistan för respektive analys för information om förvaring.

Transport

Packning och transport av prover
Se även Packa Provet Rätt (pdf)
Vid transport av diagnostiska eller övriga biologiska prover skall provet hanteras så att transportör och omgivningen inte utsätts för smitta.
Transportavdelningens bilar kör regelbundna turer till/från laboratorierna mellan vårdcentraler och sjukhus inom upptagningsområdet, NU-sjukvården samt till Sahlgrenska Universitets-sjukhuset och dess filialer.
Prover transporteras också med postgång.Diagnostiska och övriga biologiska prover måste hanteras enligt lagen om transport av farligt gods. Med det menas att proverna måste packas i en godkänd transportlåda och/eller transporthylsa med ett absorberande material i godkänd provpåse. Frysta prover förpackas i särskilt frysemballage.

Postgång

Diagnostiska och övriga biologiska prover som transporteras med posten skall packas i en transporthylsa med ett absorberande material som läggs i en provlåda. Laboratorierna i Borås, Skene och Alingsås packar och skickar frysta prover till externa laboratorier.

Paketering

En förpackning med prover skall alltid bestå av:
- Ett tätt primärkärl, t.ex. ett glas- eller plaströr med gummipropp eller skruvlock.
- Ett absorberande material som har förmåga att suga upp hela provvolymen.
- En tät och skyddande sekundärförpackning, t.ex. skyddshylsa.
- En skyddande ytterförpackning. Särskilda regler gäller för postpaket som skickas med flyg. Se Packa Provet Rätt (pdf)

Klassificering

Alla ämnen som räknas som farligt gods måste ha ett eget internationellt nummer. Detta kallas för UN nummer, som står för United Nation.

Diagnostiska prov, UN 3373

Hit räknas prov från människor t.ex. exkret, sekret, blod, blodbeståndsdelar, vävnader och vävnadsvätska, som skall transporteras för mikrobiologisk diagnostik eller forskningsändamål. Hepatit och HIV prov ingår i denna grupp.

Undantaget medicinskt prov
Hit räknas prov med minimal sannolikhet att smittämnen förekommer, t.ex. blod eller urin för kemisk analys. Observera att prov från patient med misstänkt/känd infektion ska klassificeras som Biologiskt ämne, kategori B eller Smittförande ämne, kategori A.

Kolsyreis, UN 1845

Hit hör kolsyreis som också betecknas Dry Ice.

Märkning

Diagnostiska prover UN 3373 som skall skickas med posten skall vara märkta med diagnostiska prov, avsändare och mottagare.
För ytterligare information och klassificeringar se Packa Provet Rätt (pdf).

Svarshantering
Svarsutlämning
Majoriteten av svaren skickas direkt till beställarens journalsystem (datasvar).
Inom sjukhusen kan ev. papperssvar hämtas av avdelningspersonal eller Närservice (budtjänst) i sorteringsfack på laboratorierna. Utanför sjukhusen skickas svaren med internpost eller vanlig postgång.
Svarsrapporter förekommer i olika typer:
- de som genereras från laboratoriernas labdatasystem (data, papper, fax)
- de som fås från instrumentens skrivare (t ex hematologisvar)
- avskrift från arbetslistor/instrumentens skrivare till beställningsremissen och/eller
särskild svarsrapport (t ex vid datastopp)
Faxsvar lämnas automatiskt via labdatasytemet (om faxavtal finns) eller enligt rutinen säker fax (till övriga) på de beställningar där faxsvar begärts.
Telefonsvar lämnas endast i undantagsfall och till behörig svarsmottagare, som skall kvittera (motläsa) patient-ID och svaret. Rutinen bör undvikas på grund av risken för missförstånd.
Telefonsvar kan i de flesta fall ersättas med faxsvar.

 

Senast uppdaterad: 2019-08-13 15:03