Psykiatri-UVA

Psykiatri-UVA innefattar två avdelningar på Vuxenpsykiatrisk klinik, Psykiatriavdelning 1/UVA och Psykiatriavdelning 3/UVA. Avdelningarna har tillsammans 30 vårdplatser och den huvudsakliga inriktningen är akut vård för patienter med förstämningssjukdomar.

På avdelningarna arbetar specialistsjuksköterskor, allmänsjuksköterskor och mentalskötare tillsammans med överläkare samt AT-läkare. Till avdelningarna är också sjukgymnast, psykolog, arbetsterapeut och socionom knutna.

Totalt 48 sjuksköterskestuderande i termin fyra har sju veckors verksamhetsförlagd utbildning med integrerad teori i form av föreläsningar och seminarier som leds tillsammans med klinisk adjunkt, klinisk lektor och huvudhandledare. På avdelningarna samarbetar studenterna i team för att tillgodose grundläggande behov hos patienterna, dvs. medicinsk vård och behandling samt specifik psykiatrisk omvårdnad.

Teamet har det övergripande ansvaret för patienternas vård och stöd ges av erfarna yrkesspecifika bashandledare. Under UVA-placeringen, som föregås av en veckas föreläsningar på Högskolan i Borås, ger studenterna tillfälle att utöva och utveckla sin egen yrkesroll och ger även inblick i andra yrkesgruppers kunskapsområden. Bashandledarna reflekterar med studenterna och ger kontinuerlig feedback. Reflektionens tillämpning sker dels i mötet med patienten och dels i handledning vid sammanflätningen av teori med vårdpraxis. 

Kontakt

Huvudhandledare
Monika Ekeberg

Telefon
033 - 616 35 40

E-post
monika.ekeberg@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28