Ortoped-UVA

Ortoped-UVA finns i team 1 på Ortopedavdelning E51. Ortoped-UVA har 8 vårdplatser för patienter med en ortopedisk diagnos. På avdelningen arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare. Även sjukgymnast och arbetsterapeut är knutna till avdelningen.

Studenten som går sista terminen gör tio dagars verksamhetsförlagd utbildning. Redan
från första dagen tilldelas studenten egna patienter, första dagen en patient
och därefter två till tre. Studenten förväntas planera, utföra, utvärdera, dokumentera och reflektera kring patientens omvårdnad. Det ges regelbundet tillfälle för reflektion med fokus på studentens upplevelser och erfarenheter i vårdandet. Under de sista fem dagarna görs en examination av studentens kliniska kompetens. Verktyget för denna examination är ett instrument. Både student och handledare gör en bedömning av studentens prestationer. Dessa dokumenteras i en dagbok som är underlag vid det avslutande examinationssamtalet där även den kliniska adjunkten är med.

En tillåtande miljö eftersträvas på UVA där alla frågor kan och får ställas. Handledaren ger kontinuerlig feedback till studenten som uppmuntras till eftertanke och reflektion.

Studenterna arbetar tillsammans med andra studenter, tränar sig i kommunikation och arbetsfördelning samt ser varandra som resurser. Målsättningen är att studenten upplever UVA som om det är deras ”egen” avdelning. Studenter utrycker ofta att det är en bra avdelning att gör sista praktiken på att det ger en trygghet i den kommande yrkesrollen.

Kontakt

Mattias Reimer, huvudhandledare
Telefon
033 - 616 33 80
E-post

mattias.reimer@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28