Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildningsvårdavdelning (UVA)

Det finns fyra utbildningsvårdavdelningar på Södra Älvsborgs sjukhus som fokuserar på klinisk verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för sjuksköterskestudenter. Utbildningsvårdavdelningarna är förlagda på rehabiliterings-, medicin-, psykiatri- och ortopedkliniken.

Varje UVA har sin inriktning och på så sätt speglas progressionen i sjuksköterskeutbildningen. Rehab-UVA ansvarar främst för grundläggande omvårdnad i termin 2. Medicin-UVA ansvarar för somatisk omvårdnad för studenter i termin 4. Psykiatri-UVA ansvarar för psykiatrisk omvårdnad för studenter i termin 4 och Ortoped-UVA ansvarar för klinisk slutexamination i termin 6.

Rehab-UVA

Medicin-UVA

Psykiatri-UVA

Ortoped-UVA

Syftet med UVA är att genom ett väl utvecklat UVA-koncept integrera teori och praktik och därmed höja den verksamhetsförlagda utbildningens kvalitet i sjuksköterskeutbildningen. Integrationen innebär att studera olika vårdvetenskapliga fenomen i en lärande miljö där vårdande och lärande förenas i en reflekterande handledning som vägleder och stödjer studenten. Studenten ges möjlighet till yrkesmässig utveckling och tränas till samarbete med de yrkesgrupper som förekommer i vårdteamet.

En miljö eftersträvas där vårdande och lärande kan förenas genom reflekterande handledning. Patientperspektiv betonas vilket innebär att vården av patienten och studentens lärande utgår från patientens berättelse. Vårdvetenskapliga och medicinska kunskaper ligger till grund för vårdandet och man lägger stor vikt vid att tillägna sig och tillämpa dessa kunskaper i det patientnära arbetet. Reflektionen har en central plats vid lärandet. Det är genom reflektion som en vetenskaplig hållning kan utvecklas där studenterna kan lära sig att systematiskt problematisera och reflektera, dra slutsatser samt värdera och dokumentera kunskaper i det konkreta vårdsammanhanget.

Studenterna på en UVA har tillgång till handledare med hög handledarkompetens och målsättningen är att all personal ska nå grundläggande kompetens i såväl handledning som vårdvetenskap. Den pedagogiska strukturen är uppbyggd av studenthandledare, huvudhandledare, klinisk adjunkt och klinisk lektor. Huvudhandledaren har ett övergripande ansvar för kvalitén i de verksamhetsförlagda studierna och ansvarar för kommunikationen mellan vård- och utbildningsverksamheterna samt att vara ett stöd för studenthandledarna. Studenthandledarna ansvarar för att vägleda och stödja studenten, skapa lärotillfällen och medverka till ett samlat bedömningsunderlag.

Klinisk adjunkt ansvarar för att samordna teoretisk och klinisk undervisning samt att vara ett stöd för huvudhandledare, studenthandledare och studenter. Kliniska lektorns uppdrag är att vara vetenskaplig ledare och ämnesansvarig och därtill verka för att VFU på UVA ligger på en akademisk nivå.

Alla praktikplatser beställs via studierektor.

Kontakt

Eva-Britt Wüstenhagen, studierektor

Telefon 
033 - 616 19 19

E-post
eva-britt.wustenhagen@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46