Vision och värdegrund

Strategiplanen SÄS - mitt sjukhus omfattar vision, verksamhetsidé, värdegrund, gemensamma arbetssätt, verksamhetshjul och nationella kvalitetsmål för god vård.

Vision

SÄS - mitt sjukhus
Visionen beskriver vår framtida önskvärda position och är en gemensam målsättning för alla medarbetare. Den utgår från var och en och ska kännas nära, oavsett om vi är medborgare, studenter, medarbetare eller patienter. SÄS vill: 

 • erbjuda tillgänglig specialiserad vård för ökad livskvalitet
 • vara ett attraktivt specialistsjukhus som erbjuder utbildning av hög kvalitet
 • vara en arbetsgivare som värdesätter engagemang, delaktighet och utveckling
 • vara en trygg vårdgivare med en god vårdmiljö

Värdegrund

Värdegrunden beskriver vårt gemensamma förhållningssätt och hur vi förväntas utföra vårt arbete. Den genomsyrar allt vi gör för våra patienter.

 • Mitt handlande och bemötande utgår från respekt och förtroende för patienter, närstående och medarbetare
 • Min arbetsinsats är viktig för helheten
 • Jag vill utvecklas, lära nytt och dela med mig av min kunskap 

Verksamhetsidé

SÄS - ett hälsofrämjande sjukhus med god specialiserad vård
Verksamhetsidén förtydligar visionen genom att beskriva vad vi gör. SÄS är ett specialistsjukhus och erbjuder sjukvård som kräver specialiserad kompetens inom både öppen och sluten vård.

Vi är även ett hälsofrämjande sjukhus vilket betyder att vi fungerar som en hälsoresurs och sprider kunskap och ger verktyg för att fördröja eller i bästa fall förhindra ett nytt behov av specialistsjukvård.

Vårt gemensamma arbetssätt

Nyckeln till vår framgång handlar till stor del om hur vi arbetar och förhåller oss till varandra och våra patienter.

 • Vi gör patient och närstående delaktiga i vården
 • Vi arbetar i team och kombinerar process- och linjeorganisation
 • Vi är en lärande organisation och utvecklas ständigt
 • Vi samarbetar, använder resurser effektivt och optimerar flöden
 • Vi arbetar hälsofrämjande för en hållbar framtid
 • Vi följer upp verksamheten, återkopplar och förbättrar

Kvalitetsmål

Genom att vi utvecklar vår verksamhet mot de nationella kvalitetsmålen för god vård kommer vi närmare vår vision.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:37