Ledning och administration

SÄS sjukhusledning består av sjukhusdirektör, två biträdande sjukhusdirektörer, stabschefer, chefläkare, kanslichef, chefsekreterare och samtliga verksamhetschefer.

SÄS organisationsschema 20180216 (pdf)

Ekonomistab

Ekonomistaben ansvarar för sjukhusets ekonomi och verksamhetsuppföljning. Controllerfunktionen stödjer sjukhusets verksamhet i planering, styrning och uppföljning av ekonomi och produktion. Ekonomifunktionen ansvarar för ekonomisk planering, redovisning, intern kontroll och utvecklingsarbete. Ekonomistaben ansvarar också för lokal- och säkerhetsfrågor.

HR-stab

HR-staben bidrar till att SÄS är en bra arbetsplats som ger personalen möjlighet till utveckling, god arbetsmiljö och delaktighet. HR-staben ger i partnerskap med chefer specialistkunskap och service vid rekrytering, kompetensutveckling, lönebildning, hälsa och arbetsmiljö. HR-direkt ger service till chefer och medarbetare i alla slags personalfrågor. HR-staben ansvarar också för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Kansli- och försörjningsstab

Kansli- och försörjningsstaben tillgodoser sjukhuset med flera övergripande funktioner som är viktiga för att leda, styra och utveckla sjukhuset. De ansvarar för bland annat arkiv, diarium, IT-säkerhet, lokalförsörjning och säkerhetsfrågor. 

Kommunikationsstab

Kommunikationsstaben ansvarar för sjukhusets interna och externa kommunikation, biblioteksverksamhet och konferensservice. Några exempel är fotografering, grafisk produktion, sociala medier, filmproduktion, webbsändningar, hantering av mediafrågor, bokning av konferenslokaler, kommunikationskampanjer, och utställningar.

Utvecklingsstab

Några områden som utvecklingsstaben arbetar med: forskning, hälsofrämjande sjukhus, kvalitet, förbättringskunskap och analys, valfrihetsvård och tillgänglighet, produktionsplanering, logistik och flödesutveckling, processutveckling, omvårdnadsutveckling, utveckling av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, patientsäkerhet.

Chefläkare

Chefläkarstaben består av två chefläkare som är direkt underställda sjukhusdirektören. De har övergripande ansvar för patientsäkerhetsfrågor. En av chefläkarna ansvarar huvudsakligen för avvikelser, klagomål, Lex Maria-anmälningar och förebyggande patientsäkerhetsarbete för att undvika vårdskador. Den andre chefläkaren har ett fokus mot medicinsk kvalitet, patientens väg genom vården, vårdplatser och vårduppdrag.

Kontakt

Kontaktuppgifter till växel, diarium och sjukhusledning

Senast uppdaterad: 2018-02-16 14:20