SÄS Primaton 24h

SÄS Primaton 24h

SÄS Primaton24h är ett problemlösnings- och innovationsmaraton. Vid SÄS Primaton 24h tävlar  tvärprofessionella grupper med deltagare om bästa lösning på givna vårdutmaningar. Tävlingen pågår på sjukhuset under 24 timmar utan uppehåll.

SÄS Primaton 24h har genomförts vid tre tillfällen sedan starten 2014.  Under forsknings- och kvalitetsdagarna 2017 arrangeras inte något nytt Primaton 24h, utan fokus ligger på att ta tillvara tidigare års resultat.

2016 års Primaton 24h

Två grupper deltog vilka arbetade med utmaningarna Informerad/delaktig patient respektive Aktiv patient.

Det vinnande bidraget 2016 handlade om utmaningen Informerad/delaktig patient. Gruppen lyfte upp att information ur ett patientperspektiv behöver vara lättillgängligt och förståeligt samt anpassad till patientens behov.

Gruppens förslag bestod av tre delar :

  1. användande av bildstöd som stöd för muntlig information samt stöd för minnet
  2. webforum - chatfunktion med fokus på levnadsvanor, inte medicinsk rådgivning.
  3. mentorer - engagera patientrepresentanter som medverkar i webforum för erfarenhetsutbyte mellan patienter

Gruppen Aktiv patient fokuserade på fysisk aktivitet i sjukhusmiljö och lyfte upp tre möjliga sätt att utveckla detta:

  1. SÄS TV som stöd för att ge information om återkommande frågor och underlätta för patienten att planera egen tid och därigenom möjlighet till aktivitet
  2. dagrumsmiljön, hur kan den tillvaratas bättre och stimulera till ökad aktivitet?
  3. stöttning till aktivitet med stöd av all tillgänglig personal kring patienten

Vad hände med förslagen?

Akutkliniken nappade genast på förslaget om att använda bildstöd och arbetar vidare med detta på kliniken. Förslag om webforum och mentorer tillvaratas i SÄS pågående utvecklingsarbete om patientsamverkan.

Arbete med att utveckla SÄS TV har påbörjats. På neurorehabkliniken pågår utvecklingsarbete kring dagrumsmiljö och stöttning till aktivitet och gruppens förslag beaktas här.

Deltagare i Primaton 24h 2016

Gruppen Informerad och delaktig patient

 Natalija Katunar, Linda Gustafsson, Eva Rahn, Anna-Mia Tell, Ida Wernred, Robert Sköld

Gruppen Aktiv patient

Anders Sterner, Christian Persson, Lena Hassinen, Jennie Eriksson, Rebecka Ragnarsson

Webbsändningar i Bambuser

Presentation av lösningsförslag och debatt

Avslutning av Forsknings- och kvalitetsdagarna med prisutdelning

Kontakt

Programgrupp Primaton 24h

Anneli Schwarz

Telefon
033-616 32 42

E-post
E-postadress

Annica Svanström

Telefon
033-616 38 40 

E-post
E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46