Hygienkommittén Södra Älvsborg

Hygienkommittén medverkar utifrån ett vårdhygieniskt perspektiv i det övergripande utvecklingsarbetet. Syftet är att säkerställa vårdkvalitet och patientsäkerhet genom hela vårdkedjan.

I hygienkommittén ingår företrädare från Södra Älvsborgs sjukhus, Alingsås lasarett, primärvård/närhälsa, kommunal hälso- och sjukvård, Högskolan Borås och från Smittskyddsenheten i Västra Götaland. I specifika sakfrågor adjungeras ledamöter med specialkompetens inom aktuellt ämnesområde.

Kontaktlista Hygienkommittén (pdf) 

Vad innebär det att vara ledamot i Hygienkommittén?

Ledamot i Hygienkommittén ska:

  • ha grundläggande kunskap om och stort intresse av vårdhygieniska frågor
  • representera ett väldefinierat område i befintlig hälso- och sjukvårdsorganisation
  • utses av respektive förvaltning
  • ha ett tydligt mandat (ansvar, befogenhet samt resurser) från chef i ordinarie linjeorganisation för att fullgöra sitt uppdrag
  • ha tid avsatt för och möjlighet att närvara vid två-tre halvdagsmöten/termin
  • ha tid för och möjlighet att, inom sitt ansvarsområde, lämna relevant information, förankra beslut, samt att fånga upp vårdhygieniska frågeställningar
  • ha tid för att arbeta med vissa specifika sakfrågor
  • ha tillgång till lämpliga informationskanaler t.ex. ledningsmöten, allmänna informationsmöten, hemsidor, e-postgrupper
  • befogenhet att kunna fatta beslut i löpande ärenden 

 

Temaeftermiddag

Välkommen till en temaeftermiddag i Hygienkommitténs regi.
Det handlar om städ, rengöring och smittrening i teori och praktik.
Hur gör man? Vad är vad? När ska man göra det - och hur ofta? Vi ska bringa ordning i röran!
Datum och tid; 30/11 kl. 13 30 - 16 00 i lokal Elin Odencrants, SÄS Borås.
Anmälan i Regionkalendern

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32