Cryptosporidium

Medicinsk bakgrund

Cryptosporidium är en protozo som kan orsaka livshotande kronisk diarré hos immunsupprimerade patienter. Man tittar efter oocystor i faeces eller tarmbiopsi. Indikationer kan vara långvarigt kroniskt diarrétillstånd efter utlandsvistelse. Hos friska immunkompetenta är oftast denna infektion självbegränsande och går över efter 3-10 dagar. Obs! Det är nödvändigt att ange på remissen att undersökning avseende Cryptosporidium önskas.

Remiss

Obs! Det är nödvändigt att ange på remissen att undersökning avseende cryptosporidium önskas.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Faeces i burk med formalin.

Provtagning

För parasitundersökning rekommenderas alltid minst 2 prover tagna vid olika tillfällen (toalettbesök). 2-3 skedar faeces placeras i burk med formalin.

Minsta volym

2-3 skedar faeces i varje burk.

Transport och förvaring

Ej brådskande. Kylförvaring ej nödvändig.

Svar

  • Negativt prov besvaras: Negativ
  • Positivt prov besvaras: Förekomst av cryptosporidium species.

Obs! Anmälningspliktig. Skall anmälas enligt smittskyddslagen.

Mätprincip

Mikroskopi

Ackrediterad

Nej

Prioritet

5

Senast uppdaterad: 2017-12-19 11:39