Svett-test nanoduct, pt-

System

Patient 

Synonym

Konduktivitet i svett med iontofores.

Remiss

Remiss 2

Provtagning

  • Undersökningen beställes på lab (ankn 1876).  
  • Obs! Undersökningen kan ej utföras vid pågående infektion.  

Referensintervall

Anmärkning

0 - 60 mmol/L: normalfynd

60 - 80 mmol/L: gränsvärde, föreslår kontroll

> 80 mmol/L: fynd som cystisk fibros

Åldersberoende

  • Svettprov består av natrium, kalium och ett litet tillskott av ammonium som katjondel.
  • Anjonerna som utjämnar detta är i huvudsak klorid med laktat och bikarbonat.
  • Konduktiviteten kan ses som ett mått på den totala elektrolyten i mmol/L.
  • Kliniska prövningar har visat att totalelektrolyt hos svett och svettklorid är lika verkningsfulla i CF diagnos.
  • Eftersom det finns andra joner än natrium- och kloridjoner som bidrar till konduktiviteten, kommer mmol/L (ekviv. NaCl) värdet på svettprovet alltid att överstiga konduktivitetsenheten för faktisk molar natrium- eller kloridkoncentration.

Storhet och enhet

Uttryckes som konduktivitet i koncentration, mmol/L

Mätprincip

Konduktivitet mätt med iontofores

Ackrediterad

Nej

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21