SÄS vårdstipendium

Två gånger per år delar Södra Älvsborgs sjukhus ut ett stipendium för bästa magister- och kandidatuppsats. Utdelningen av stipendiet sker vid terminsavslutning i samband med de aktiviteter som anordnas av Institutionen för vårdvetenskap.

13 januari delade Södra Älvsborgs Sjukhus ut stipendium för bästa kandidatuppsats och bästa magisteruppsats.

Vinnande kandidatuppsats heter Upplevelser av att leva med Diabetes typ 1 – Ett familjeperspektiv.  Den är skriven av Tiffany Brixtorp och Amanda Olsson som en avslutande del av deras sjuksköterskeutbildning. Uppsatsen är en litteraturstudie och den bygger på 15 artiklar. Över en halv miljon barn i världen har Diabetes typ 1 och Sverige är näst efter Finland det land med högst frekvens av antal insjuknade barn och ungdomar. I uppsatsen belyses hur det påverkar hela familjen när det finns ett barn eller ungdom med diabetes typ 1.

I resultatet beskrivs hur diabetes hos ett barn påverkar hela familjen. Krav på rutiner och goda vanor kan begränsa inte bara det barnet utan hela familjen. Det kan samtidigt leda till utveckling av ansvarstagande och ”svetsa samman familjen”. Det påverkar frigörelseprocessen när barnen växer upp. En slutsats är att vården behöver involvera hela familjen och att särskilt föräldrarna kan behöva stöd. Det föreslås också möjlighet för syskon, föräldrar och hela familjer att få träffa andra i samma situation.

Uppsatsen premierades med följande motivering: Denna uppsats berör ett angeläget ämne. Det finns många som lever med diabetes och det är en livslång sjukdom. Hur en person med diabetes kan hantera och leva med sin sjukdom påverkar hälsan för resten av livet. Allvaret i situationen påverkar också föräldrar och syskon. Den kunskap er uppsats förmedlar kan förbättra vård och bemötande av dessa barn och deras familjer.

Vinnande magisteruppsats heter Olik vård som blir lika. Sjuksköterskors och undersköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter med annan kulturell tillhörighet inom intensivvård. Den är skriven av Stephanie Listerfelt och Christina Sundstedt som en del i specialistutbildningen i intensivvård. De har intervjuat 15 undersköterskor och sjuksköterskor samlade i fyra fokusgrupper och gjort en kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkommer att det är relationen till anhöriga som till stor del påverkar vårdarnas upplevelser. Anhöriga kan ha ett ökat behov av att vara närvarande hos patienten, dels genom att det är fler anhöriga som vill vara på plats men också en större önskan om delaktighet i patientens vård. Svårigheter kan uppstå i kommunikationen på grund av språksvårigheter men också av andra sätt att uttrycka sig i krissituationer. Informanterna uttrycker en vilja att anpassa vården efter individen, men med hänsyn till medpatienter. Därför föreslås i de kliniska implikationerna att till större del använda sig av enkelrum, användande av auktoriserad tolk till större del samt utveckla alternativa kommunikationssätt. Författarna förordar utbildning i ökad kulturell kompetens, men betonar vikten att vårda utifrån individens livsvärld. Uppsatsen premieras med följande motivering: Uppsatsen behandlar ett viktigt ämne. Ni beskriver de utmaningar som kan finnas i transkulturell omvårdnad men visar också på möjligheter och inger hopp om att en god och likvärdig vård kan ges inom intensivvården. Ni ger konkreta förslag på kliniska implikationer för att uppnå detta.

Kriterier

  • Uppsatsen skall ha en vårdvetenskaplig förankring med tydlig integration mellan teori och praktik samt innefatta en uttrycklig beskrivning av kliniska implikationer.
  • Uppsatsen skall vara examinerad och godkänd med betyget ”Väl godkänd” under föregående eller innevarande termin.
  • Minst en av författarna skall ha genomfört en period med verksamhetsförlagda studier eller vara tillsvidare anställd vid SÄS.

Stipendiet är på 5000 kr per uppsats och utdelas två gånger/år. Utdelningen av stipendiet sker vid terminsavslutning, i samband med de aktiviteter som anordnas av Institutionen för vårdvetenskap, av representant från Södra Älvsborgs Sjukhus.

Bedömning

Uppsatserna bedöms av en uppsatskommitté bestående av representanter från Södra Älvsborgs sjukhus och Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås.

Ansökan

Uppsatsen skickas med mail till Eva-Britt Wüstenhagen, studierektor Södra Älvsborgs sjukhus.

Välkommen med din uppsats!

Kontakt

Eva-Britt Wüstenhagen, Studierektor 

Telefon 
033 - 616 1919
0700 - 82 43 71  

E-post
E-postadress 

Senast uppdaterad: 2017-01-24 13:46